A REACH végrehajtása

A REACH rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében

Az Ökotoxikológiai Központ tanácsadási szolgáltatást nyújt a REACH szabályozásra, az Ön vállalatában használt vegyi anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos vegyszerkezelésre és az ellátási láncon belüli kommunikációra, a vegyi jogszabályok egyedi cikkekre és termékekre gyakorolt hatására…

Ha kérdése van, forduljon hozzánk telefonon +36-30-841-36-77 vagy e-mailben az ekotox(at)ekotox.hu címen.

A kötelezettségvállalások kezdeti értékelése a vállalat elsősorban a következő területekre összpontosít:

 • A VALÓS HELYZET ELEMZÉSE, a vállalati kötelezettségek azonosítása a tevékenységükkel, az ellátási lánccal és a vegyi anyagok és keverékek felhasználásával kapcsolatban
 • KÖTELEZETTSÉG AZONOSÍTÁSA,  a vállalat helyzetének meghatározása a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokkal kapcsolatban
 • A REACH NEM MEGFELELÉS AZONOSÍTÁSA, a jogszabályi követelmények be nem tartásának ismerete lehetővé teszi a sebezhetőségek és az azonnali figyelmet igénylő területek azonosítását
 • AJÁNLÁS, javaslat a megvalósítandó megoldásokra, eljárásokra

REACH + CLP SZŰRÉS a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) értelmében, amely létrehozza az Európai Vegyianyag-ügynökséget, módosítja az 1999/. 45/EK, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93 bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezése /105/EK és 2000/21/EK, valamint a kapcsolódó nemzeti jogszabályok.

A szolgáltatás tartalma:

 1. Vegyi anyagok, keverékek, termékek és árucikkek + az ügyfelektől származó adatok alapján – Biztonsági adatlapok, interjú és további dokumentációk…
 2. A vállalat pozíciója az ellátási láncban a vegyipari jogszabályok értelmében:
 3. Az alapdokumentáció elérhetősége és javítása – Biztonsági adatlapok, Expozíciós forgatókönyvek, belső dokumentáció;
  • Regisztráció, bejelentés, felhatalmazás ;
  • Felelősség és ellenőrzési rendszer meghatározása a társaságban ;
  • A szállítói követelmények teljesítése ;
  • A továbbfelhasználók követelményei.
 4. Az egyes vegyi anyagok azonosítása tulajdonságaik alapján a kliens dokumentációjából, és adatok keresése további releváns információforrásokból – adatbázisokból. Azon árucikkek azonosítása, amelyek kapcsolatban állnak a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok követelményeivel.
 5. Vegyi anyagok kategorizálása: SVHC, korlátozások, osztályozás, engedélyezés.

REACH – Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

A REACH az Európai Parlament rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, 2007. június 1-től hatékonyan, és egy rendszerben egy sor európai irányelvet és rendeletet váltott fel.

A REACH rendszer célja:

 • Magas szintű ember- és környezetvédelem biztosítása a vegyi anyagok használata miatt
 • Vegyi anyagokat forgalomba hozó személyek (a gyártók és az importőrök felelősek a használatukkal kapcsolatos kockázatok megértéséért és kezeléséért)
 • Az anyagok szabad mozgásának lehetővé tétele az EU piacán
 • Az innováció és a vegyipar versenyképességének ösztönzése az EU-ban
 • Az anyagok veszélyes tulajdonságainak értékelésére szolgáló alternatív módszerek ösztönzése, pl. Kvantitatív szerkezet-aktivitás kapcsolat (QSAR) és analóg

Hatály és kivételek:

A REACH az 1 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott vagy importált anyagokra vonatkozik. A REACH általában a keverékekben vagy árucikkekben lévő egyes vegyi anyagokra összpontosít (ha az anyag az árucikkek szokásos és ésszerűen előrelátható használati körülményei között szabadul fel).

Néhány anyag kifejezetten kizárt:

 • radioaktív anyagok
 • vámfelügyelet alatt álló anyagok
 • anyagok szállítása
 • nem izolált intermedierek
 • Pazarlás
 • néhány természetben előforduló, alacsony kockázatú anyag

Egyes különleges jogszabályok hatálya alá tartozó anyagok megfelelnek a rendelkezéseknek, ideértve:

 • humán és állatgyógyászati gyógyszerek
 • élelmiszerek és élelmiszer-adalékanyagok
 • növényvédő szerek és biocidok

Más anyagok a REACH-rendeletben módosított rendelkezéseket tartalmaznak, ha meghatározott feltételek mellett használják őket:

 • izolált intermedierek
 • a kutatásban és fejlesztésben használt anyagok

Ha megrendeli a REACH bevezetését cégénél, a következőket biztosítjuk:

 • előzetes regisztrációs dokumentáció kidolgozása a REACH-IT-ben: #
 • REACH regisztrációs dokumentáció kidolgozása – IUCLID 6: #
 • Kémiai biztonsági értékelés és kémiai biztonsági jelentés készítése: #
 • benyújtási dokumentáció az ECHA-hoz;
 • Képviselet az Ön cége nevében az anyagokkal kapcsolatos információcsere fórumon (SIEF): #
 • REACH engedély: #
 • Az Ön vállalata számára releváns beszállítók és továbbfelhasználók kezelése: #
 • Cikkek kezelése az Ön cégében…

Az Ökotoxikológiai Központ professzionális alkalmazottai gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok követelményeinek végrehajtásában a különböző iparágakban működő vállalatok széles körében – gyártók, importőrök, továbbfelhasználók…

Kifejezetten az Ön cége számára kínálunk tanácsadási szolgáltatást.