CLP Biztonsági adatlap

CLP Biztonsági adatlap Services

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, Biztonsági adatlapok, Jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

  • linkedin
  • +36-30-841-36-77
  • ekotox(at)ekotox.hu 

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és célja az egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának biztosítása.

A CLP-rendelet módosította a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelvet (DSD), a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvet (DPD) és az 1907/2006/EK rendeletet (REACH), és 2015. június 1. óta az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére vonatkozó egyetlen hatályos uniós jogszabály.

A CLP jogilag kötelező erejű a tagállamokban, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi ipari ágazatra. Előírja az anyagok vagy keverékek gyártói, importőrei vagy továbbfelhasználói számára, hogy a veszélyes vegyi anyagokat a forgalomba hozataluk előtt megfelelően osztályozzák, címkézzzék és csomagolják.

A CLP egyik fő célja annak meghatározása, hogy az anyag vagy keverék rendelkezik-e olyan tulajdonságokkal, amelyek indokolják a veszélyesként való osztályozást. Ebben az összefüggésben a veszélyekről való tájékoztatás kiindulópontja az osztályozás.

Ha az anyagra vagy keverékre vonatkozó releváns információ (például toxikológiai adatok) megfelel a CLP osztályozási kritériumainak, az anyag vagy keverék által jelentett veszélyeket egy bizonyos veszélyességi osztályba és kategóriába sorolással határozzák meg. A CLP veszélyességi osztályai kiterjednek a fizikai, egészségi, környezeti és a további veszélyekre.

Ha egy anyagot vagy keveréket osztályoznak, az azonosított veszélyeket közölni kell a szállítói lánc többi szereplőjével, beleértve a fogyasztókat is. A veszélyek címkézése a címkékkel és a biztonsági adatlapokkal lehetővé teszi a veszélyességi besorolást, amit az anyag vagy keverék felhasználóival közölnek, hogy figyelmeztessék őket a veszély fennállására és a kapcsolódó kockázatok kezelésének szükségességére.

Harmonizált osztályozás és címkézés (CLH)

A gyártóknak, az importőröknek vagy a továbbfelhasználóknak a veszélyes anyagokat és keverékeket (önállóan) osztályozni és címkézni kell az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében.

A legnagyobb veszélyt (rákkeltő hatás, mutagén hatás, reprodukciós toxicitás [CMR] és légzőszervi szenzibilizáló) jelentő és egyéb anyagok esetében eseti alapon kell harmonizálni az Unióban az osztályozást és a címkézést a megfelelő kockázatkezelés biztosítása érdekében. Ez a harmonizált osztályozás és címkézés (a továbbiakban: CLH) révén történik.

A harmonizált osztályozásokat a CLP-rendelet VI. melléklete sorolja fel, és ezeket az ilyen anyagok és az ilyen anyagokat tartalmazó keverékek valamennyi gyártójának, importőrének vagy továbbfelhasználójának alkalmazni kell.

CLH-t a CLP VI. mellékletében nem szereplő anyagok vagy olyan meglévő harmonizált osztályozással rendelkező anyagok esetében lehet javasolni, amelyeket új információk, új tudományos vagy technikai fejlesztések, az osztályozási kritériumok változásai miatt vagy a meglévő adatok felülvizsgálata alapján módosítani kell.

A tagállami illetékes hatóság, a gyártó, az importőr vagy a továbbfelhasználó nyújthat be CLH-javaslatot. Ez három esetben fordulhat elő:

  • Ha az anyag CMR vagy légzőszervi szenzibilizáló
  • Ha igazolják, hogy egy anyag uniós szintű osztályozására más veszélyességi osztályok tekintetében van szükség
  • Egy vagy több új veszélyességi osztály hozzáadása egy meglévő besorolási tételhez (a fenti feltételek mellett)

Kizárólag a tagállami illetékes hatóság tehet javaslatot az alábbiak esetén:

  • Egy meglévő harmonizált besorolási tétel felülvizsgálata minden olyan anyag esetében, amely a CLP-rendelet hatálya alá tartozik
  • Ha az anyag biocid termék vagy növényvédő szer hatóanyaga

CLH HU