SDS formátuma

SDS formátumaA biztonsági adatlap dokumentuma nem biztosított az időtartamra. A dokumentum hossza megfelel az anyag vagy keverék veszélyének és a rendelkezésre álló információknak. Ugyanakkor a biztonsági adatlap minden oldala -beleértve az összes mellékletet, számozott, és bármelyik fájlt – tartalmazza a biztonsági adatlapot (például 1/3 oldal).  Emellett jelezve van, hogy van-e másik fél (például folytatás a következő oldalon’ vagy az adatlap végén ‘).

Az SDS tartalma:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék azonosítés a társaság/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, viszont fontos megjegyezni, hogy csak javasolt felhasználás esetén biztonságos
1.3 A szállító biztonsági adatlapjára vonatkozó információ
1.4 Sürgősségi telefonszám

2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
2.2 Címkeelemek
2.3 Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel / Az összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok
3.2 Keverékek

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
5.2 Az anyagból vagy keverékéből származó különleges veszélyek
5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.2 Óvintézkedések a környezetért
6.3 A területi körülhatárolás és szennyezésmentesítés módjai és anyagai
6.4 Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2 A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
7.3 Meghatározott végfelhasználás

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Szabályozási paraméterek
8.2 Az expozíció ellenőrzése

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról
9.2 Egyéb információk

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
10.2 Kémiai stabilitás
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége
10.4 Kerülendő körülmények
10.5 Összeférhetetlen anyagok
10.6 Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
12.3 Bioakkumulációs potenciál
12.4 Mobilitás a talajban
12.5 A PBT és a vPvB eredményei
12.6 Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítás

13.1 Hulladékkezelési módszerek

14. SZAKASZ: Szállítási információk

14.1 Határozat száma
14.2 Megfelelő szállítási név és szám
14.3 A közlekedési veszélyek osztálya(i).
14.4 Csomagolási csoport
14.5 Környezeti veszélyek
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex alapján történő ömlesztett szállítás.

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverék vonatkozásában biztonsági, egészségügyi és környezeti előírások, illetve jogszabályok
15.2 A kémiai biztonság

16. SZAKASZ: Egyéb információk


Biztonsági adatlap (SDS)