SDS formátuma

Format of safety data sheet

A biztonsági adatlap dokumentuma nem biztosított az időtartamra. A biztonsági adatlap hossza megfelel az anyag vagy keverék veszélyének és a rendelkezésre álló információknak. A biztonsági adatlap minden oldala, beleértve az összes mellékletet, számozott, és bármelyik fájl tartalmazza a biztonsági adatlapot (például 1/3 oldal), vagy hogy van-e másik fél (például folytatás a következő oldalon’ vagy az adatlap vége ‘).

Az SDS tartalma:
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása és javasolt felhasználása
1.3 A szállítóra vonatkozó információk Biztonsági adatlap
1.4 Sürgősségi telefonszám
2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
2.2 Címkeelemek
2.3 Egyéb veszélyek
3. SZAKASZ: Összetétel / Az összetevőkre vonatkozó információk
3.1 Anyagok
3.2 Keverékek
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
5.2 Az anyagból vagy keverékéből származó különleges veszélyek
5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.2 Óvintézkedések Környezet
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
6.4 Hivatkozás más szakaszokra
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
7.3 Meghatározott végfelhasználás
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Szabályozási paraméterek
8.2 Az expozíció ellenőrzése
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról
9.2 Egyéb információk
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
10.2 Kémiai stabilitás
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége
10.4 Kerülendő körülmények
10.5 Nem összeférhető anyagok
10.6 Veszélyes bomlástermékek
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
12.1 Toxicitás
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
12.3 Bioakkumulációs potenciál
12.4 Mobilitás a talajban
12.5 A PBT és a vPvB eredményei
12.6 Egyéb káros hatások
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítás
13.1 Hulladékkezelési módszerek
14. SZAKASZ: Szállítási információk
14.1 Határozat száma
14.2 Megfelelő szállítási név és szám
14.3 A közlekedési veszélyek osztálya(i).
14.4 Csomagolási csoport
14.5 Környezeti veszélyek
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerint
15. SZAKASZ: Szabályozási információk
15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezeti előírás / jogszabály
15.2 A kémiai biztonság
16. SZAKASZ: Egyéb információk


Biztonsági adatlap (SDS)