BIZTONSÁGI ADATLAP – előkészítés, fordítás és ellenőrzés

Mi a biztonsági adatlap?

A biztonsági adatlap az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos veszélyek közlésére szolgáló alapdokumentum. Ez különösen fontos a munkavállalók biztonságának megőrzése, a hibák megelőzése és a környezet védelme szempontjából.

Miért van szükség biztonsági adatlapra (MSDS):

Az MSDS-ek információkat tartalmaznak egy anyag vagy keverék tulajdonságairól, veszélyeiről, valamint a kezelésre, ártalmatlanításra és szállításra vonatkozó utasításokat, valamint információkat tartalmaznak az elsősegélynyújtásról, a tűzoltási eljárásokról és az expozíciós intézkedésekről.

Az MSDS tartalmazza az anyag vagy keverék biztonságos kezeléséhez szükséges adatokat magának az anyagnak, a keverékeknek vagy árucikkeknek minden felhasználója számára. Segítségükkel a munkáltató megállapíthatja, hogy munkahelyén vannak-e veszélyes keverékek, anyagok, és egyben felmérheti az ezek használatából eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatot.

A biztonsági adatlapnak külön sablonja van. Ezért a veszélyes anyagok és keverékek minden felhasználója tudja, milyen információkat kell keresnie az egyes szakaszokban.

A biztonsági adatlapok formátumát és tartalmát a REACH rendelet határozza meg.

A dokumentumot szakképzett személynek kell elkészítenie a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően, és folyamatosan frissítenie kell.

Biztonsági adatlapok elkészítése, fordítása és ellenőrzése

Ekotox Központ
a biztonsági adatlapok (SDS) elkészítésével, fordításával és ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokat kínál.

Számos nyelven elérhető a biztonsági adatlapok fordítása. Nagyobb rendelés esetén kedvezményes lehetőség.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: email: ekotox[at]ekotox.hu  
Tel.+32 30 841 3677

Kapcsolatfelvételi űrlap

Kinek kell biztonsági adatlappal rendelkeznie?

Az ellátási lánc minden résztvevője, aki veszélyes vegyi terméket bocsát rendelkezésre, köteles az anyagra vagy keverékre vonatkozó dokumentumot ingyenesen rendelkezésre bocsátani.

Ez a kötelezettség nem csak az ellátási lánc utolsó láncszemére vonatkozik.

Milyen fogyasztó ő?

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállítónak az 1.3. pontban minden esetben meg kell adnia az elérhetőségeit, még akkor is, ha a szállítója kártyáját használja anélkül, hogy annak tartalmát megváltoztatná.

Mely termékekhez készül biztonsági adatlap?

Az MSDS-t át kell adni a termék átvevőinek az alábbi anyagok esetében:

  • a CLP rendelet szerint veszélyesnek minősített keverékek, termékek, amelyekhez biztonságiadatlap szükséges
  • perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anygaok;
  • szerepelnek a rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistáján.

Vannak kivételek, valamint olyan helyzetek, amikor nem kell adatlapot készíteni, de a szükséges információkat át kell adni a címzettnek.

További információk a következő alszakaszban találhatók: SDS-szolgáltatási kötelezettség

Mikor és hogyan kell a biztonsági adatlapot átadni

A biztonsági adatlapot legkésőbb az áru első kézbesítésének napján ingyenesen kell eljuttatni a címzetthez papír vagy elektronikus változatban.

A gyakorlatban postai úton, e-mailben kézbesítve, vagy az áru csomagolásához csatolva lehet megküldeni.

FONTOS! Az ECHA útmutatója szerint a biztonsági adatlap közzététele a webhelyen vagy a webhelyre mutató hivatkozás elküldése az ügyfélnek nem minősül a dokumentum közvetlen kézbesítésének.

Az adatlapot nem kell minden áruszállításkor elküldeni, elég egyszer megtenni egy címzettnek az első áruszállításkor.

Ha a biztonsági adatlapot frissítik, az aktuális dokumentumot el kell küldeni az anyag vagy keverék minden olyan címzettjének, akiknek az anyagot vagy keveréket az elmúlt 12 hónapban szállították.

A biztonsági adatlap nyelve

A REACH rendelet 31. cikkének megfelelően a biztonsági adatlapot azon Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvein bocsátják rendelkezésre, amelyek területén az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett tagállamok másként határoznak.

Ezért, ha egy adott országban egynél több hivatalos nyelv van, előfordulhat, hogy a dokumentumot több nyelven is rendelkezésre kell bocsátani.

Ha a biztonsági adatlaphoz expozíciós forgatókönyvet csatolnak, arra is ugyanazok a nyelvi követelmények vonatkoznak, mint a biztonsági adatlapra.

A biztonsági adatlap frissítése

Azonnal frissítenie kell dokumentumát, ha:

  • új információk keletkeznek a kockázatkezelésről, a veszélyekről vagy az anyagok osztályozásáról;
  • elutasítást vagy engedélyt kap;
  • korlátozások lesznek az anyag felhasználására vonatkozóan.

Az új információkat dátummal és „Frissítés” megjegyzéssel kell frissíteni.

A biztonsági adatlapokra vonatkozó szabályozás legújabb változásai

FIGYELEM! 2020-ban Megjelent egy új MSDS sablon! Az összes meglévő adatlapot legkésőbb 2022 végéig frissíteni kell.

Ügyeljen a következőkre: SDS – változások 2023

Több információ :

  • A veszélyes keverékek bejelentése az ECHA-nak
  • EGYEDI AKTÍV ŰRLAP AZONOSÍTÓ (UFI)
  • A veszélyes keverékek bejelentése az ECHA-nak

Az MSDS-hez kapcsolódó egyéb kötelezettségek

A REACH 36. cikkével összhangban minden gyártónak, importőrnek, továbbfelhasználónak és forgalmazónak meg kell őriznie az összes biztonsági adatlapot az anyag és a keverék gyártásának, behozatalának, szállításának vagy felhasználásának utolsó dátumától számított legalább 10 évig.

A vegyi anyagokról és keverékeikről szóló magyar törvény alapján minden vállalkozó köteles létrehozni, karbantartani és folyamatosan frissíteni egy listát a gyártott, importált és felhasznált anyagokról.

Biztonsági adatlap formátum

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. A termék azonosítása

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.4 Sürgősségi telefonszám

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

2.2.Címke elemek

2.3.Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

3.2. Keverékek

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1.Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

4.2 Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai

4.3.A sérült személy azonnali orvosi segítségére és különleges ellátására vonatkozó jelzések

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1.Tűzoltó anyagok

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

5.3 Tájékoztatás a tűzoltóság számára

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Egyéni óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

6.3.A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok

6.4. Hivatkozások más szakaszokra

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.2.A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges kölcsönös összeférhetetlenségre vonatkozó információkat

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Szabályozási paraméterek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9.2.Egyéb információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

10.2 Kémiai stabilitás

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

10.4. Kerülendő körülmények

10.5 Nem összeférhető anyagok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1.Toxikus

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.4 Mobilitás a talajban

12.5.A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

12.6 Endokrin zavaró tulajdonságok

12.7.Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Hulladékkezelés

13.1 Hulladékelhelyezési módszerek

14. SZAKASZ: Szállítási információk

14.1. ENSZ-szám vagy azonosítószám

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok).

14.4.Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

14.6 A felhasználókat érintő különleges óvintézkedések

14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközöknek megfelelően

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ha nem tudja, hol kezdje a vegyi anyagok megfelelő kezelését, lépjen kapcsolatba velünk, vagy kezdje el az ellátási láncban betöltött pozícióját meghatározó audittal.

A kémiai szabályozásból eredő egyéni kötelezettségek megértése érdekében egyéni tréningekre, valamint rövid webináriumokra hívunk.

Kapcsolatfelvételi űrlap