Biztonsági adatlap készítése, felülvizsgálata

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, Biztonsági adatlapok, Jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

 • linkedin

ekotox@ekotox.hu

+36-30-841-36-77

Biztonsági adatlap (SDS, MSDS) 

Biztonsági adatlap

 • anyagokat csak besorolni kell a CLP szerint;
 • az keverékek csak osztályozni, címkézni és csomagolni szabad a CLP szerint;
 • anyagok és keverékek biztonsági adatlapokat osztályozni kell a CLP szerint.
 • A Bizottság 2019. június 11-i (EU) 2019/957 rendelete
 • A Bizottság 2019. október 9-i (EU) 2019/1691 rendelete
 • A Bizottság 2020. február 6-i (EU) 2020/171 rendelete
 • A Bizottság 2020. április 7-i (EU) 2020/507 rendelete
 • A Bizottság 2020. június 18-i (EU) 2020/878 rendelete
 • A Bizottság 2020. augusztus 3-i (EU) 2020/1149 rendelete.

Az Ekotox Centers biztonsági adatlapok elkészítését és REACH/CLP-rendelet szerinti átdolgozását kínálja az EU legtöbb nyelvén.


A 2022. december 31. után átadott biztonsági adatlapoknak az (EU) 2020/878 rendelet szerinti formátumban kell lenniük.

Rendeletben meghatározott új formátum javasolt Az (EU) 2020/878 rendeletet a lehető leghamarabb elfogadják annak biztosítása érdekében, hogy minden biztonsági adatlap megfeleljen a 2022. december 31-i határidőig.


Biztonsági adatlap készítése, felülvizsgálata

Az CLP rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 2008 decemberében fogadta el. A CLP célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és bizonyos árucikkek szabad mozgásának biztosítása.

A CLP-rendelet a GHS (Globálisan Harmonizált Rendszer) terminológiáját, értékelési elveit és kritériumait alkalmazza, és tartalmazza az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) osztályozási és címkézési jegyzékére vonatkozó rendelkezéseket.

A 2022. december 31. után átadott összes biztonsági adatlapnak az alábbi formátumban kell lennie (EU) 2020/878 rendelet. Rendeletben meghatározott új formátum javasolt (EU) 2020/878, a lehető leghamarabb elfogadásra kerül annak biztosítása érdekében, hogy minden biztonsági adatlap megfeleljen a 31 2022 decemberi határidő.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK – A REACH követelményei

 • 31. cikk

A biztonsági adatlapokra vonatkozó követelmények

 1.  Az anyag vagy készítmény szállítója átadja az anyag vagy készítmény átvevőjének a II. melléklettel összhangban összeállított biztonsági adatlapot:

  a) ha egy anyag vagy készítmény a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelvvel összhangban megfelel a veszélyesként való besorolás kritériumainak; vagy
  b) ha egy anyag perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív a XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban; vagy
  c) ha egy anyag az a) és b) pontban említettektől eltérő okokból szerepel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban összeállított listán.

 2. Az ellátási lánc minden olyan szereplője, akinek a 14. vagy 37. cikk

  értelmében egy anyag kémiai biztonsági értékelését kell elvégeznie, gondoskodnia kell arról, hogy a biztonsági adatlapon szereplő információk összhangban legyenek az értékelésben szereplő információkkal. Ha a biztonsági adatlapot egy készítményre dolgozták ki, és a szállítói lánc szereplője az adott készítményre vonatkozóan kémiai biztonsági értékelést készített, akkor elegendő, ha a biztonsági adatlapon szereplő információk összhangban vannak a készítményre vonatkozó kémiai biztonsági jelentéssel. a készítményben lévő minden egyes anyag kémiai biztonsági jelentésével.

 3. A szállító a címzett kérésére átadja a II. melléklet szerint összeállított biztonsági adatlapot,

  ha egy készítmény nem felel meg az 1999/45/ irányelv 5., 6. és 7. cikke szerinti veszélyesként történő besorolás kritériumainak. EC, de a következőket tartalmazza:
  a) ≥ 1 % tömegszázalékos egyéni koncentrációban nem gáz-halmazállapotú készítmények és ≥ 0,2 % térfogatszázalékos gáz halmazállapotú készítmények esetében legalább egy anyag, amely veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a környezetre; vagy
  b) ≥ 0,1 % tömegszázalékos egyedi koncentrációban nem gáz-halmazállapotú készítmények esetében legalább egy olyan anyag, amely perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív a XIII. mellékletben meghatározott kritériumoknak megfelelően, vagy az a) pontban említettektől eltérő okok miatt szerepel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban összeállított listán; vagy
  c) olyan anyag, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határértékek vonatkoznak.

 4. A biztonsági adatlapot nem kell benyújtani,

  ha a lakosság számára kínált vagy értékesített veszélyes anyagokat vagy készítményeket elegendő információval látják el ahhoz, hogy a felhasználók megtehessék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet védelme érdekében, kivéve, ha ezt kérik. által továbbfelhasználó vagy forgalmazó.

 5. A biztonsági adatlapot azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell benyújtani,

  ahol az anyagot vagy készítményt forgalomba hozzák, hacsak az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkeznek.

Mi változott?

Átmeneti rendelkezés a REACH II. mellékletének legújabb változatának végrehajtására

Az (EU) 2020/878 rendelet 2. cikkének megfelelően a 2015/830/EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelettel összhangban összeállított biztonsági adatlapok továbbra is használhatók december 31-ig. 2022.

Ez nem érinti a biztonsági adatlapok frissítésére vonatkozó kötelezettséget az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkének (9) bekezdésével összhangban, valamint azokat az eseteket, amikor a biztonsági adatlapokhoz az egyedi képletazonosítót (UFI) adják hozzá. az 1272/2008/EK rendelet (CLP) VIII. melléklete A. részének 5. szakaszában előírtak szerint.

2022. december 31-ig minden 2021. január 1. után átadott biztonsági adatlap, beleértve az új és frissített biztonsági adatlapokat is, az (EU) 2015/830 rendelet szerinti jelenlegi formátumban, illetve az (EU) rendelet szerinti új formátumban is rendelkezésre bocsátható. 2020/878, beleértve a következő forgatókönyveket:

 • Nincs változás a SDS
 • Kis változtatás a biztonsági adatlapokon, amelyek nem tartoznak a 31. cikk (9) bekezdésének hatálya alá.
 • A SDS frissítése a 31. cikk (9) bekezdése értelmében vagy az UFI bevezetése
 • Új biztonsági adatlapok, amelyek először 2021. január 1. után készültek
Információközlési kötelezettség a szállítói láncban az olyan önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok esetében, amelyekhez nem szükséges biztonsági adatlap
 1. Az önmagában vagy készítményben lévő anyag szállítója, akinek a 31. cikkel összhangban nem kell biztonsági adatlapot benyújtania, a címzettnek a következő információkat kell megadnia:
  a) a 20. cikk (3) bekezdésében említett regisztrációs szám(ok), ha rendelkezésre állnak, minden olyan anyag esetében, amelyre vonatkozóan az e bekezdés b), c) vagy d) pontja szerint információt közölnek;
  b) ha az anyag engedélyköteles, valamint az ebben a szállítói láncban a VII. cím alapján megadott vagy megtagadott engedélyek részletei;
  c) a VIII. cím alapján elrendelt korlátozások részletei;
  d) minden egyéb rendelkezésre álló és releváns információ az anyagról, amely szükséges a megfelelő kockázatkezelési intézkedések azonosításához és alkalmazásához, beleértve a XI. melléklet 3. szakaszának alkalmazásából eredő különleges feltételeket.
 2. Az (1) bekezdésben említett információkat díjmentesen közölni kell papíron vagy elektronikusan legkésőbb egy önmagában vagy készítményben lévő anyag 2007. június 1-je utáni első szállításakor.
 3. A szállítók haladéktalanul frissítik ezt az információt az alábbi esetekben:
  amint olyan új információk állnak rendelkezésre, amelyek hatással lehetnek a kockázatkezelési intézkedésekre, vagy új információk a veszélyekről;
  miután az engedélyt megadták vagy elutasították;
  ha korlátozást vezettek be.

EKOTOX KÖZPONTOK tanácsadói szolgáltatásokat és ügyfélszolgálatot nyújtanak – Biztonsági adatlapok szerzői, revíziók, komplex kezelés, jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.


A Bizottság 2020. június 18-i (EU) 2020/878 rendelete
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=EN


Biztonsági adatlap