Biztonsági adatlap – Meghatározás

Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

  • linkedin
  • Tel +36-30-841-36-77
  • e-mail továbbá ekotox(at)ekotox.hu

A biztonsági adatlapok (SDS) szerepének és fontosságának megértése a kémiai ellenőrzésben

Az ENSZ GHS 5 13. felülvizsgálatának 1.5. fejezetében található szöveg alapján:

A biztonsági adatlapnak (SDS) átfogó információt kell nyújtania egy anyagról vagy keverékről a munkahelyi vegyi ellenőrzés szabályozási keretei között.

Kulcsfontosságú információforrás a munkahelyi biztonsághoz:

Munkáltatók és munkavállalók egyaránt tájékozódnak, tanácsot kérnek a kockázatokról – beleértve a környezeti veszélyeket is – a biztonsági óvintézkedések tekintetében.

Az SDS korlátai a munkahelyi specifikusságban

A biztonsági adatlap hiányos expozíciós forgatókönyv esetén az SDS termékkel kapcsolatos konkrét információkat nem tud nyújtani. Ahol a termékeknek speciális végfelhasználásai vannak, ott az SDS-adatok inkább munkavállaló-specifikusak lehetnek.

A munkaadók megerősítése és a környezet védelme

Az információ tehát lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy
a) aktív munkavállalóvédelmi intézkedési programot dolgozzon ki, beleértve a képzést is, amely az adott munkahelyre jellemző; és
b) mérlegeljen minden olyan intézkedést, amely a környezet védelme érdekében szükséges lehet. Ezenkívül az SDS fontos információforrást biztosít a GHS többi célközönsége számára.

Az SDS információk változatos alkalmazásai

Különféle felek profitálnak a konkrét adatokból: a veszélyes tárgyakat szállítók, a katasztrófaelhárítók (még a mérgezési központok is), a peszticidekkel foglalkozó szakemberek és a fogyasztók. Ez a közönség azonban további információkat kap számos más forrásból, például a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlásokból, a mintaszabályzatokból, illetve a fogyasztóknak szóló csomagtájékoztatókból, amelyet a jövőben is megkapnak.  A harmonizált címkézési rendszer bevezetésének ezért nem célja, hogy befolyásolja a biztonsági adatlap elsődleges használatát, amely munkahelyi felhasználók számára készült.

Az SDS formátuma és a REACH rendeletnek való megfelelés

Az SDS szükséges formátumát és tartalmát azokban az EU-tagállamokban, ahol a REACH-rendelet közvetlenül alkalmazandó (és a REACH-rendeletet elfogadó más országokban) a REACH II. melléklete határozza meg.

Világosság és hozzáférhetőség

Az SDS-ben szereplő információkat világosan és tömören kell megírni, a koherenciát a jól strukturált mondatokon keresztül meg kell őriznie.

Többnyelvűségi szempontok

A REACH-rendelet 31. cikkének (5) bekezdése szerint „A biztonsági adatlapot azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, hacsak az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkeznek.” Meg kell jegyezni, hogy a fogadó tagállamnak kell másként rendelkeznie – például a gyártó tagállamában fennálló mentesség nem ad mentességet egy másik tagállamban, ahol az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák. Továbbá, ha a tagállam másként rendelkezik is, kívánatos lehet, hogy az SDS-t mindig az ország nyelvén biztosítsák.

FIGYELEM!

Az SDS formátumának és tartalmának megértése a REACH- és CLP-rendeletekkel összhangban

Az SDS formátumát és tartalmát a REACH rendelet 31. cikke és II. melléklete határozza meg. A legutóbbi változás 2015. június 1-jétől lépett életbe a 830/2015/EK rendelet értelmében, amely szabályozásnak a 2015. június 1. előtt kiadott biztonsági adatlapoknak ismeg kell felelniük. Erre legkésőbb 2017.5.31-ig van lehetőség.

A biztonsági adatlapokon való osztályozásra vonatkozó CLP-rendeletnek való megfelelés

A biztonsági adatlapon szereplő osztályozás 2015. 6. 1.-jétől megfelel a 1272/2008/ES számú CLP rendeletnek. Azokban az esetekben, amikor a keveréket címkézve osztályozták és az említett időpont előtt a piacra került, az újraosztályozás alóli mentesség 2017. június 1-ig marad érvényes.

Az SDS felülvizsgálatát a CLP-szabályozás frissítése váltotta ki

Az SDS felülvizsgálatának másik oka a 2016. május 19-i 918/2016/EK CLP-rendelet frissítése (ATE) ,ahol például néhány figyelmeztető mondat megváltozott (H). Ezt a szabályozást be kell tartani legkésőbb 2018.2.1-től.


Biztonsági adatlap (SDS)