Veszélyes vegyi anyagok osztályozása

CLP-osztályozás – a legutóbbi változások a következők:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG 618/2012/EU RENDELETE (2012. július 10.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról.

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új EU-rendelet, az ún. CLP 1272/2008/EK rendelet  2009. január 20-án lépett hatályba. A rendelet az EU jogalkotás közvetlenül alkalmazandó eszköze. Ez elindította a vegyi anyagok új osztályozási és címkézési rendszerére való fokozatos átállás időszakát:

Átmeneti rendelkezések

  • 2010. december 1-jéig az anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása a 67/548/EGK irányelvvel összhangban történik.
  • 2015. június 1-jéig a keverékeket az 1999/45/EK irányelvvel összhangban osztályozni, címkézni és csomagolni kell.
  • 2010. december 1-jétől 2015. június 1-jéig. Az anyagokat a 67/548/EGK irányelvvel és e rendelettel összhangban kell besorolni. Ezeket e rendelettel összhangban kell címkézni és csomagolni.
  • A 67/548/EGK irányelv szerint osztályozott, címkézett és csomagolt anyagok. És már 2010. december 1-je előtt forgalomba kerültek. 2012. december 1-jéig nem szükséges e rendelet értelmében átcímkézni és újracsomagolni.
  • A keverékek az 1999/45/EK irányelv szerint osztályozva, címkézve és csomagolva. És már 2015. június 1. előtt forgalomba hozták őket. 2017. június 1-jéig nem szükséges átcímkézni és újracsomagolni e rendelettel összhangban.
  • 2011. december 1-jéig a tagállamok fenntarthatnak bármilyen meglévő és szigorúbb besorolást. és az e rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő anyagok címkézése

Hatálybalépés

  • A II., III. és IV. címet az anyagokra 2010. december 1-jétől, a keverékekre pedig 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.

A CLP rendeletet módosította 790/2009/EK bizottsági rendelet (.pdf – 8,42 Mb) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából módosítása: a VI. melléklet 3. részének frissített szövege a 67/548 irányelv 30. és 31. ATP-jében található CLP

  • A BIZOTTSÁG 2009/2/EK IRÁNYELVE 2009. január 15-i módosítás. A műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 31. alkalommal. A Tanács 67/548/EGK irányelve a vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére
  • A BIZOTTSÁG 2008/58/EK IRÁNYELVE 2008. augusztus 21-i módosítás. A műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 30. alkalommal. A Tanács 67/548/EGK irányelve az osztályozásra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. Veszélyes anyagok csomagolása és címkézése.

Útmutató a CLP-rendelethez

A CLP-rendelet a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és átülteti a GHS rendelkezéseit az EU jogrendszerébe. A CLP rendeletre vonatkozó iránymutatások információkat tartalmaznak a CLP által előírt kötelezettségek teljesítésének módjáról.

Þ Bevezető útmutató a CLP-rendelethez 

A dokumentum útmutatást ad a CLP rendeletben meghatározott alapelvekhez és eljárásokhoz. valamint bizonyos meghatározott árucikkek gyártói vagy importőrei továbbfelhasználók, forgalmazók). Aki rendelkezik alapvető ismeretekkel a címkézés és csomagolás jelenlegi osztályozási rendszeréről.

Þ Útmutató a CLP-kritériumok alkalmazásához

E dokumentum célja, hogy részletes útmutatást adjon a CLP fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyekre vonatkozó kritériumainak alkalmazásához.

Az Európai Vegyi Ügynökség (ECHA) közzétett honlapján egy dokumentumot: Kérdések és válaszok az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelettel kapcsolatban

Classification of dangerous chemical substances