Vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok

Helyesbítés az (EK) rendelethez Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és a Tanács (EGK) rendeletének hatályon kívül helyezéséről ) A 793/93/EK és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv EK (HL L 396., 2006.12.30.)

Helyesbítés a 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez. Az osztályozással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. Veszélyes anyagok csomagolása és címkézése az 1907/2006/EK rendelethez való igazítás érdekében. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30.)

Az EU 2009. január 20-án életbe lépett új rendelete (1272/2008/EK) az anyagok osztályozását, címkézését és csomagolását szabályozza, korábbi irányelveket megváltoztatva.

A CLP célja az emberi egészség és a környezet védelme, az anyagok és árucikkek szabad mozgásának magas szintű biztosítása.

Az CLP rendelet a GHS terminológiáját, elveit, kritériumait alkalmazza, és belefoglalja az 1907/2006/EK rendelet osztályozási és címkézési előírásait.

Előírja, hogy a hatálybalépést követően a határidő a

  • az anyag besorolása (a CLP-szabályok szerint) 2010. november 30., és a
  • keverék besorolása (a CLP szabályai szerint) 2015. május 31.

Az irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) az említett időpontig maradnak érvényben. Hatályuk 2015. június 1-jén szűnik meg.