Vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok

Helyesbítés az (EK) rendelethez Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és a Tanács (EGK) rendeletének hatályon kívül helyezéséről ) A 793/93/EK és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv EK (HL L 396., 2006.12.30.)
HL L 136., 50. kötet, 2007. május 29

Helyesbítés a 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez. Az osztályozással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. Veszélyes anyagok csomagolása és címkézése az 1907/2006/EK rendelethez való igazítás érdekében. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30.)
HL L 136., 50. kötet, 2007. május 29

Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról (CLP) szóló új EU-rendelet 2009. január 20-án lépett hatályba: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A CLP célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és bizonyos árucikkek szabad mozgásának biztosítása.

A CLP rendelet alkalmazza a GHS (Globálisan Harmonizált Rendszer) terminológiáját, értékelési elveit és kritériumait, és tartalmazza az 1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet) osztályozási és címkézési jegyzékére vonatkozó rendelkezéseket.

Előírja, hogy a hatálybalépést követően a határidő a

  • az anyag besorolása (a CLP-szabályok szerint) 2010. november 30., és a
  • keverék besorolása (a CLP szabályai szerint) 2015. május 31.

Ezen időpontokig a veszélyes anyagokról szóló irányelv (67/548/EGK) és a veszélyes készítményekről szóló irányelv (1999/45/EK) továbbra is alkalmazandó; csak 2015. június 1-jén hatályát vesztik.