Korlátozások

A REACH korlátozásokra vonatkozó rendelkezései lehetővé teszik a gyártást. Az emberi egészségre és a környezetre kockázatot jelentő anyagok forgalmazása és felhasználása, amellyel foglalkozni kell. Az ilyen kockázatok értékelésére vonatkozó teljes vagy részleges tilalmak vagy egyéb korlátozások.

A rendeletek szerint (VIII. cím, 67. cikk) az anyag önmagában, készítményben/keverékben vagy árucikkben. Nem gyárthatók, amelyekre a XVII. melléklet korlátozást tartalmaz. Forgalomba hozni vagy felhasználni, hacsak nem felel meg a korlátozás feltételeinek.

Ez nem vonatkozik a gyártásra. Egy anyag forgalomba hozatala vagy felhasználása tudományos kutatás és fejlesztés során. melléklet XVII meghatározza, hogy a korlátozás nem vonatkozik-e a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre. Valamint a mentesített maximális mennyiség.

A melléklet A 76/769/EGK irányelv keretében 1976 óta elfogadott korlátozásokat tartalmaz a veszélyes anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan. A REACH VIII. címe és XVII. melléklete 2009 júniusában lépett hatályba.

A XVII. mellékletet felülvizsgálták. Ez a változat tartalmazza a 76/769/EGK irányelv értelmében nemrégiben elfogadott korlátozásokat is a PFOS-ra, az arzénra, a mérőeszközökben lévő higanyra, a 2 (2-metoxi-etoxi)-etanolra (DEGME), a 2- (2-butoxi-etoxi)-etanolra (DEGBE) DIIZOCYANATE ( MDI), ciklohexán és ammónium-nitrát. A felülvizsgált XVII. mellékletet a A Bizottság 2009. június 22-i 552/2009/EK rendelete, amely a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) módosítja a XVII. melléklet tekintetében.

A Bizottság a REACH XVII. mellékletének következő frissítésére készül, és a módosítást a Bizottságnak 2010 tavaszán kell elfogadnia.

További információk találhatók:

Az Európai Bizottság honlapja – REACH korlátozások>>