SDS – Új követelmények 2024

A REACH- és CLP-rendelet módosításai fokozatosan megnövekedett követelményeket vezetnek be az SDS formátumára és tartalmára vonatkozóan. Megkövetelik a vállalatoktól, hogy megtervezzék a végrehajtási folyamatot a jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében.

A vegyi keverékek beszállítóinak fő kötelezettségei és változásai a REACH rendelet és a II. melléklet szerint

A vegyi keverékek minden szállítója köteles teljesíteni a REACH 31. cikkében (A biztonsági adatlapokra vonatkozó követelmények) és a REACH rendelet II. mellékletében foglalt kötelezettségeket. A jogi szövegre való hivatkozásokat frissítettük, hogy tükrözzék a II. melléklet (azaz az (EU) 2020/878 rendelet melléklete) legújabb változatát.

Az (EU) 2020/878 bizottsági rendelet módosításokat vezet be a következők alkalmazási körében: új előírások bevezetése az anyagok nanoformáira vonatkozóan, amelyek összhangban vannak a GHS 6. és 7. felülvizsgálatával. Emellett meghatározza az egyedi képletazonosítóra vonatkozó követelményeket a rendelet VIII. melléklete szerint. Kezeli az endokrin zavaró tulajdonságokat, meghatározza az egyedi koncentrációs határértékeket, M-tényezőket és akut toxicitási becsléseket az (EK) 1272/2008 rendelet alapján.

A dokumentum változtatásokat ír elő a biztonsági adatlap előírásaiban és formátumában. A legfontosabb változások a következők:

  • a 9. szakasz új formátuma
  • új alpont kiválasztása 11.2
  • az új 12.6 és 12.7 alpontok szétválasztása
  • alpont szövege a 14.1 és 14.7 pontokban módosult

Átmeneti időszak és a biztonsági adatlapokra vonatkozó új követelmények: Megfelelőség és változások

A biztonsági adatlapra vonatkozó új követelmények 2021. január 1-jétől alkalmazandók, azonban az (EU) 2020/878 rendelet 2. cikke alapján az (EU) bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelettel összhangban összeállított biztonsági adatlapok az (EU) 2015/830 rendelet alapján továbbra is felhasználhatók 2022. december 31-ig. Valamennyi biztonsági adatlapnak ezután az (EU) 2020/878 rendelet szerinti formátumban kell létrejönnie.

Ez nem érinti a biztonsági adatlapok frissítésére vonatkozó kötelezettséget az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkének (9) bekezdésével összhangban, valamint azokat az eseteket, amikor a biztonsági adatlapokhoz az egyedi képletazonosítót (UFI) adják hozzá. Az 1272/2008/EK rendelet (CLP) VIII. melléklete A. részének 5. szakaszában előírtak szerint.

Veszélyességi osztályok és kritériumok módosítása: 2023/707 EU-rendelet a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/707 FELHASZNÁLT RENDELETE (2022. december 19.) az 1272/2008/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó veszélyességi osztályok és kritériumok tekintetében történő módosításáról

Az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletet adott ki a CLP-rendelet módosításáról, amely új veszélyességi osztályokat és kritériumokat határoz meg az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozóan.

Minden vegyi anyagra és keverékre vonatkozik, amelyet a REACH alapján hoztak forgalomba az EU-ban. Ez vonatkozik a biocid termékekben és növényvédő szerekben lévő hatóanyagokra is, amelyek rendszerint elsőbbséget élveznek a harmonizált osztályozás során az EU-ban.

Az új veszélyességi osztályok a következők:

ED HH 1. és 2. kategóriában (endokrin zavarok az emberi egészségre)
ED ENV 1. és 2. kategóriában (endokrin zavar a környezetre)
PBT (perzisztens, bioakkumulatív, mérgező), vPvB (nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív)
PMT (tartós, mobil mérgező), vPvM (nagyon tartós, nagyon mobil)

Új veszélyességi osztályozási és címkézési szabályok végrehajtása

Az új szabályok 2023. április 20-tól lépnek hatályba. Ettől a naptól kezdve a tagállamok javaslatokat tehetnek a harmonizált osztályozásra és címkézésre (CLH), az új veszélyességi osztályokkal pedig a gyártók, az importőrök, a továbbfelhasználók és a forgalmazók maguk is besorolhatják anyagaikat és keverékeiket.

Átmeneti időszakok követik a felhatalmazáson alapuló rendelet kezdetét. Ezek során az olyan entitások, mint a gyártók, importőrök és forgalmazók még nem kötelesek átsorolni az anyagokat. Ezekben az időszakokban az új veszélyességi osztályok önkéntes alapon alkalmazhatók.

SDS – Új követelmények 2022

Így készülj fel a változásokra:

Új követelmények SDS

KI?

– A vállalat profiljának és az ellátási láncban elfoglalt pozíciójának ellenőrzése.

Szállítási lánc esetén a REACH biztonsági adatlapok biztosítására vonatkozó követelményei az ellátási lánc minden szakaszában érvényesek. Minden vegyipari egységnek: anyagok, keverékek, professzionális felhasználásra szánt termékek vagy késztermékek, különösen tisztítószerek és biocidek gyártói, szállítói, valamint hivatásos dolgozók, üzletek és kiskereskedők kötelesek gondoskodni a biztonsági adatlapok előkészítésről, megosztásról és tárolásról.

MIT?

– A vállalatnál előállított, szállított és felhasznált összes anyag, keverék és termék azonosítása.

Az anyag vagy készítmény szállítója átadja az anyag vagy készítmény átvevőjének a II. melléklet szerint összeállított biztonsági adatlapot:

a) ha egy anyag vagy készítmény a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelvvel összhangban megfelel a veszélyesként való besorolás kritériumainak; vagy

b) ha egy anyag perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív a XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban; vagy

c) ha egy anyag az a) és b) pontban említettektől eltérő okokból szerepel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban összeállított listán.

HOGYAN?

– A birtokolt dokumentumok és források elemzése.

Kezdje egy jól megtervezett cselekvési tervvel a jogszabályi követelmények hatékony végrehajtása érdekében. Egy tipikus cselekvési terv a következő lépéseket tartalmazza:

1. LÉPÉS: Kezdje az Ekotox REACH + SDS szűréssel – lehetővé teszi cége profiljának azonosítását, az összes vegyi anyag, keverék és termék azonosítását, a szükséges vegyi anyagok listájának elkészítését és a vegyi dokumentáció hiányosságainak azonosítását.

2. LÉPÉS: Becsülje meg a változtatásokhoz szükséges időt, és határozza meg a teljes költséget. Készítsen stratégiát a változásokhoz való alkalmazkodásra, figyelembe véve az átmeneti időszak adta lehetőségeket: hogy a változtatások teljes egészében vagy részben megtörténnek-e.

3. LÉPÉS: Vegye fel a kapcsolatot a beszállítókkal és partnerekkel, hogy megkapja az új jogszabályi változásokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes információt. Gyűjtse össze az anyagok regisztrációs számát, az anyagok aktuális toxikológiai adatait, valamint a DNEL és PNEC értékeket, az endokrin zavaró tulajdonságokat stb.

4. LÉPÉS: Frissítse vegyi dokumentációját, és készítsen új biztonsági adatlapokat az (EU) 2020/878 rendeletnek megfelelő formátumban, azon tagállamok hivatalos nyelvein, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ne feledje, hogy a biztonsági adatlapot hozzáértő személynek kell elkészítenie. Az Ekotox Centers SDS-tanácsadást és biztonsági adatlap-készítési szolgáltatást nyújt Önnek számos nyelven. Kedvezményt kínálunk az SDS teljes mennyiségére.

5. LÉPÉS: A határidő lejárta előtt küldje el az új SDS-eket a címzetteknek, és ellenőrizze, hogy a megőrzött dokumentumok megfelelnek-e az új formátumnak.

MIKOR?

– Az ütemterv és a prioritások meghatározása. Nincs egyetlen univerzális megoldás, amely minden vállalat számára optimális lenne. Ez a vállalat portfóliójában lévő termékek mennyiségétől függ, amelyekre a REACH követelményei vonatkoznak. Ha a cég gyártó, és minden anyaghoz rendelkezik teljes dossziéval, akkor a változtatások végrehajtása gyorsabb és egyszerűbb lesz. Ha a vállalat importőr vagy továbbfelhasználó, együtt kell működnie más szervezetekkel. Az EU-n kívüli beszállítók számára nehezebb és időigényesebb lesz a szükséges információk és anyagdokumentáció beszerzése. Idővel mérlegelni kell, hogy nincs-e más probléma az SDS 2022.12.31. előtti frissítésével kapcsolatban, pl. anyag átsorolása, toxikológiai információk frissítése stb.

https://ekotox.hu/hu/a-biztonsagi-adatlap-frissitese/