SDS – Új követelmények 2022

A REACH- és CLP-rendelet módosításai és módosításai fokozatosan megnövekedett követelményeket vezetnek be az SDS formátumára és tartalmára vonatkozóan. Megköveteli a vállalatoktól, hogy megtervezzék a végrehajtási folyamatot a jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében.

SDS (biztonsági adatlap) változások:

A vegyi keverékek minden szállítója köteles teljesíteni a REACH 31. cikkében (A biztonsági adatlapokra vonatkozó követelmények) és a REACH rendelet II. mellékletében foglalt kötelezettségeket. A jogi szövegre való hivatkozásokat frissítettük, hogy tükrözzék a II. melléklet (azaz az (EU) 2020/878 rendelet melléklete) legújabb változatát.

Az (EU) 2020/878 bizottsági rendelet módosításokat vezet be a következők alkalmazási körében: az anyagok nanoformáira vonatkozó új követelmények, igazodva a GHS 6. és 7. felülvizsgálatához, valamint az egyedi képletazonosítóra vonatkozó követelményekkel (a rendelet VIII. melléklete szerint). (EK) 1272/2008), endokrin zavaró tulajdonságok, egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és akut toxicitási becslések.

A dokumentum változtatásokat ír elő a biztonsági adatlap előírásaiban és formátumában. A legfontosabb változások a következők:

  • a 9. szakasz új formátuma
  • új alpont kiválasztása 11.2
  • az új 12.6 és 12.7 alpontok szétválasztása
  • alpont szövege a 14.1 és 14.7 pontokban módosult

Átmeneti időszak:

A biztonsági adatlapra vonatkozó új követelmények 2021. január 1-jétől érvényesek, de az (EU) 2020/878 rendelet 2. cikkével összhangban az (EU) bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelettel összhangban összeállított biztonsági adatlapok. ) 2015/830, továbbra is használható 2022. december 31-ig. Valamennyi biztonsági adatlap után 2022. december 31 az (EU) 2020/878 rendelet szerinti formátumban kell lennie.

Ez nem érinti a biztonsági adatlapok frissítésére vonatkozó kötelezettséget az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkének (9) bekezdésével összhangban, valamint azokat az eseteket, amikor a biztonsági adatlapokhoz az egyedi képletazonosítót (UFI) adják hozzá. az 1272/2008/EK rendelet (CLP) VIII. melléklete A. részének 5. szakaszában előírtak szerint.

Átmeneti időszak, beleértve a következő forgatókönyveket/intézkedéseket:

  • Nincs változás a biztonsági adatlapon
  • Kis változtatás a biztonsági adatlapokon, amelyek nem tartoznak a 31. cikk (9) bekezdésének hatálya alá
  • A biztonsági adatlapok frissítése a 31. cikk (9) bekezdése értelmében vagy az UFI bevezetése
  • Új biztonsági adatlapok, amelyek először 2021. január 1. után készültek

SDSDS – Új követelmények 2022

Vagyis 2021.01.01. és 2022.12.31. között mindkét (régi és új) Biztonsági adatlap elérhetővé válik a piacon, ahogy a fenti képen is látható. Javasoljuk azonban, hogy az új formátumot a lehető leghamarabb alkalmazzák annak biztosítása érdekében, hogy minden biztonsági adatlap megfeleljen a határidőig.

Így készülj fel a változásokra:

SDS - New requirements 2022

KI? – A vállalat profiljának és az ellátási láncban elfoglalt pozíciójának ellenőrzése.

Szállítási lánc esetén a REACH biztonsági adatlapok biztosítására vonatkozó követelményei az ellátási lánc minden szakaszában érvényesek. Minden vegyipari egységnek: anyagok, keverékek, professzionális felhasználásra szánt termékek vagy késztermékek, különösen tisztítószerek és biocidek gyártói, szállítói, valamint hivatásos dolgozók, üzletek és kiskereskedők kötelesek gondoskodni az előkészítésről, megosztásról és tárolásról. biztonsági adatlapokat.

MIT? – A vállalatnál előállított, szállított és felhasznált összes anyag, keverék és termék azonosítása.

Az anyag vagy készítmény szállítója átadja az anyag vagy készítmény átvevőjének a II. melléklet szerint összeállított biztonsági adatlapot:

a) ha egy anyag vagy készítmény a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelvvel összhangban megfelel a veszélyesként való besorolás kritériumainak; vagy

b) ha egy anyag perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív a XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban; vagy

c) ha egy anyag az a) és b) pontban említettektől eltérő okokból szerepel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban összeállított listán.

HOGYAN? – A birtokolt dokumentumok és források elemzése.

Kezdje egy jól megtervezett cselekvési tervvel a jogszabályi követelmények hatékony végrehajtása érdekében. Egy tipikus cselekvési terv a következő lépéseket tartalmazza:

1. LÉPÉS: Kezdje az Ekotox REACH + SDS szűréssel – lehetővé teszi cége profiljának azonosítását, az összes vegyi anyag, keverék és termék azonosítását, a szükséges vegyi anyagok listájának elkészítését és a vegyi dokumentáció hiányosságainak azonosítását.

2. LÉPÉS: Becsülje meg a változtatásokhoz szükséges időt, és határozza meg a teljes költséget. Készítsen stratégiát a változásokhoz való alkalmazkodásra, figyelembe véve az átmeneti időszak adta lehetőségeket: hogy a változtatások teljes egészében vagy részben megtörténnek-e.

3. LÉPÉS: Vegye fel a kapcsolatot a beszállítókkal és partnerekkel, hogy megkapja az új jogszabályi változásokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes információt. Gyűjtse össze az anyagok regisztrációs számát, az anyagok aktuális toxikológiai adatait, valamint a DNEL és PNEC értékeket, az endokrin zavaró tulajdonságokat stb.

4. LÉPÉS: Frissítse vegyi dokumentációját, és készítsen új biztonsági adatlapokat az (EU) 2020/878 rendeletnek megfelelő formátumban, azon tagállamok hivatalos nyelvein, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ne feledje, hogy a biztonsági adatlapot hozzáértő személynek kell elkészítenie. Az Ekotox Centers SDS-tanácsadást és biztonsági adatlap-készítési szolgáltatást nyújt Önnek számos nyelven. Kedvezményt kínálunk az SDS teljes mennyiségére.

5. LÉPÉS: A határidő lejárta előtt küldje el az új SDS-eket a címzetteknek, és ellenőrizze, hogy a megőrzött dokumentumok megfelelnek-e az új formátumnak.

MIKOR? – Az ütemterv és a prioritások meghatározása.

Nincs mindenki számára megfelelő megoldás minden vállalat számára. Ez a vállalat portfóliójában lévő termékek mennyiségétől függ, amelyekre a REACH követelményei vonatkoznak. Ha a cég gyártó, és minden anyaghoz rendelkezik teljes dossziéval, akkor a változtatások végrehajtása gyorsabb és egyszerűbb lesz. Ha a vállalat importőr vagy továbbfelhasználó, együtt kell működnie más szervezetekkel. Az EU-n kívüli beszállítók számára nehezebb és időigényesebb lesz a szükséges információk és anyagdokumentáció beszerzése. Idővel mérlegelni kell, hogy nincs-e más probléma az SDS 2022.12.31. előtti frissítésével kapcsolatban, pl. anyag átsorolása, toxikológiai információk frissítése stb.

A biztonsági adatlap frissítése

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, Biztonsági adatlapok, Jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

  • +36-30-841-36-77
  • ekotox(at)ekotox.hu