SDS és címke

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyianyag-jogszabályai terén – REACH regisztráció, egyedüli képviselő, REACH engedélyezés, REACH/CLP szűrés, biztonsági adatlapok, jogi megfelelőségi szolgáltatások, PCN és UFI szolgáltatások és még sok más.

,

Tel +36-30-841-36-77, e-mail továbbá ekotox(at)ekotox.hu

Címkézés vs biztonsági adatlap

Ha egy anyag vagy keverék veszélyes tulajdonságait azonosították, azokat ennek megfelelően osztályozni kell.

A gyártóknak, importőröknek, továbbfelhasználóknak és forgalmazóknak, valamint bizonyos konkrét cikkek gyártóinak és importőreinek közölniük kell az azonosított veszélyeket az ellátási lánc többi szereplőjével, beleértve a fogyasztókat is.

Ez az anyag vagy keverék CLP szerinti címkézésével történik a forgalomba hozatal előtt, ha:

 • Az anyag vagy keverék veszélyesként van besorolva.
 • A keverék egy vagy több, egy bizonyos küszöbérték felett veszélyesnek minősített anyagot tartalmaz.
 • Az árucikk robbanásveszélyes.

A CLP meghatározza a címke tartalmát és a különböző címkeelemek felépítését. A címkét szilárdan a csomagolás egy vagy több felületéhez kell rögzíteni, és a következőket kell tartalmaznia:

 • A szállító neve, címe és telefonszáma
 • Egy anyag vagy keverék névleges mennyisége a nagyközönség számára elérhető csomagolásban (kivéve, ha ez a mennyiség a csomagoláson máshol szerepel)
 • Termékazonosítók
 • Adott esetben veszélyt jelző piktogramok, jelzőszavak, figyelmeztető mondatok, óvintézkedésre vonatkozó mondatok és egyéb jogszabályok által előírt kiegészítő információk.

A veszélyességi osztályozás értékelése

Neked kell döntened

Ha a keverék értékelése azt mutatja, hogy a vele kapcsolatos veszélyek megfelelnek az egy vagy több veszélyességi osztályba, kategóriába vagy felosztásba való besorolás kritériumainak, akkor döntenie kell a megfelelő fizikai, egészségügyi vagy környezeti veszélyességi osztályról, kategóriáról vagy felosztásról.

Megfelelő címkézési elemek

E döntés meghozatala után ellenőriznie kell, hogy mely címkézési elemek felelnek meg a veszélyességi besorolásnak. A CLP I. mellékletének 2–5. részében található táblázatok az egyes veszélyességi osztályok és kategóriák/felosztások kritériumait a megfelelő osztályozási és címkézési elemekkel kapcsolják össze. Ne felejtse el ellenőrizni, hogy egy állítás, jelzőszó vagy piktogram felülír-e egy másikat. Az e címkeelemekre vonatkozó elsőbbségi szabályokat az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz című dokumentum 3–6. fejezete ismerteti.

Veszélyességi információk a címkézéshez

Amikor a besorolás mellett döntött, mérlegelnie kell, hogy milyen veszélyességi információkat adjon meg a címkén. A címkének a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Szállító adatai
 • Termékazonosító
 • Névleges mennyiség
 • Veszélyes összetevők
 • Veszélyt jelző piktogramok
 • A jelzőszó
 • Figyelmeztető mondatok
 • Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (általában legfeljebb hat, hacsak nem szükségesek a veszélyek természetének és súlyosságának tükrözéséhez)
 • Adott esetben kiegészítő információk.

Szabályozási kötelezettségek

A megfelelő figyelmeztető mondatok besorolására és hozzárendelésére vonatkozó kötelezettséget a CLP-rendelet 13. cikke határozza meg.

Figyelmeztető mondatok

Elméletileg a termék címkéjének tartalmaznia kell az összes vonatkozó figyelmeztető mondatot. Ha azonban egy anyagot vagy keveréket több veszélyességi osztályba vagy egy veszélyességi osztály felosztásába soroltak be, az osztályozásból eredő valamennyi figyelmeztető mondatot fel kell tüntetni a címkén, kivéve, ha nyilvánvaló a párhuzamosság vagy redundancia. Ezt egy példa szemlélteti az Útmutató a CLP-kritériumok alkalmazásához című dokumentum 4.1.6. szakaszában.

A figyelmeztető mondatok helyes megfogalmazása – ahogyan a címkén fel kell tüntetni – minden nyelven megtalálható a CLP III. mellékletében. A Multilingual Chemical Terminology adatbázisában (ECHA-term) az egyes állításokra az EU összes nyelvén kereshet.

Ezenkívül speciális szabályok vonatkoznak bizonyos, különleges tulajdonságokkal rendelkező keverékek címkézésére. Az ezen szabályok által érintett veszélyek a címkén a kiegészítő EUH-nyilatkozatokkal vannak feltüntetve. Ezeket a tulajdonságokat és szabályokat a CLP-rendelet II. melléklete vázolja. Például az ólom jelenléte egy keverékben EUH201 címkézést vált ki, valamint annak lehetősége, hogy mérgező gázok szabadulhatnak fel vízzel érintkezve, EUH029 címkézést váltanak ki. Ügyeljen az összes vonatkozó EUH-nyilatkozat azonosítására, mivel ezek kötelező kiegészítő információk. Még ha egy keveréket nem is veszélyesként osztályoznak, előfordulhat, hogy a terméket a CLP II. melléklete szerint címkézni kell, például szenzibilizáló anyagok esetében (EUH208), vagy kérésre biztonsági adatlap is rendelkezésre áll (EUH210).

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A termékek címkéjén fel kell tüntetni az idevágó óvintézkedésre vonatkozó mondatokat, amelyek tanácsot adnak arra vonatkozóan, hogyan lehet megelőzni vagy minimalizálni az anyag vagy keverék veszélyeiből eredő káros hatásokat az emberi egészségre vagy a környezetre. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat a használt figyelmeztető mondatok figyelembevételével kell kiválasztani. A termék tervezett vagy azonosított felhasználása vagy felhasználásai. És a CLP-rendelet IV. mellékletének 6.1–6.5. táblázatában található „használati feltételek” oszlopokban meghatározott alapvető utasítások. Kerülni kell a párhuzamosságot és a redundanciát.

Ha egy anyagot vagy keveréket a lakosság számára értékesítenek, a termék megsemmisítésére, valamint a csomagolás ártalmatlanítására irányuló óvintézkedésre vonatkozó mondatot kell mellékelni. Annak érdekében, hogy a címkék könnyen olvashatóak és érthetőek legyenek, nem tartalmazhatnak többet, mint hat óvintézkedésre vonatkozó mondat. Ha azonban a veszélyek jellege és súlyossága úgy kívánja, hatnál több állítás is szerepelhet.

A legmegfelelőbb óvintézkedésre irányuló mondatok kiválasztására vonatkozó információk és tanácsok az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz 7. fejezetében találhatók.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok helyes megfogalmazása, ahogyan a címkén fel kell tüntetni, minden nyelven megtalálható a CLP III. mellékletében. A Multilingual Chemical Terminology adatbázisában (ECHA-term) az EU összes nyelvén kereshet minden állítást.

A helyes SDS címkézés

A helyes címkézéssel kapcsolatos további tanácsokat és példákat az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz című dokumentumban talál. A címke méretére és a címkeelemekre vonatkozó információkért lásd az Útmutató 5.2. fejezetét.


Bővebben a biztonsági adatlapokról: 

Biztonsági adatlap (SDS)

Webináriumok és egyéni online tréningek: TRAININGEU.EU