Nagyon veszélyes anyagok (SVHC)

Substances of Very High Concern (SVHC)

Általánosságban elmondható, hogy a nagyon aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) olyan anyagok, amelyek súlyos következményekkel járó veszélyekkel járnak, pl. rákot okoznak, vagy egyéb veszélyes tulajdonságokkal rendelkeznek és/vagy hosszú ideig a környezetben maradnak, mennyiségük az állatokban fokozatosan felépül. fel.

Az SVHC meghatározása az 1907/2006/EK rendelet („REACH-rendelet”) 57. cikkében található, és olyan anyagokat foglal magában, amelyek:

® CMR (rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító) – olyan anyagok, amelyek megfelelnek a rákkeltőként való besorolás kritériumainak. Mutagén vagy reprodukciót károsító, 1. vagy 2. kategória a 67/548/ irányelvvel összhangban

® PBT (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) és vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) – perzisztens anyagok. Bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív a REACH-rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően

® Olyan anyagok, amelyekről tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt valószínű súlyos hatásokról amelyek előidézik. Egyenértékű aggodalomra. Ilyenek például azok, amelyek endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy amelyek perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal rendelkeznek. Vagy nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkezik. amelyek nem felelnek meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak

Az anyagok nagyon aggodalomra okot adó anyagokként történő azonosítása és beépítése a A jelöltlistaAz ECHA honlapján közzétett dokumentum az engedélyezési eljárás első lépése.

A cégeknek van jogi kötelezettségeket az anyagoknak a felvétel időpontjától a jelöltlistára való felvételéből adódóan:

® Az anyaghoz – 2008. október 28-tól, az anyag EU- és EGT-beszállítóinak biztonsági adatlapot kell átadniuk ügyfeleiknek, ha az anyag a jelölten van.

® Az előkészületekhez – 2008. október 28-tól. Az 1999/45/EK irányelv szerint veszélyesnek nem minősített készítmény EU és EGT szállítóinak kérésükre biztosítaniuk kell a befogadókat. Biztonsági adatlappal, ha a készítmény legalább egy jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz és egyedi koncentrációja legalább 0,1% (w/w). Nem gáz-halmazállapotú készítményekhez és legalább 0,21 TP2T térfogatú gáznemű készítményekhez.

® Cikkekhez – 2008. október 28-tól, a jelöltlistán szereplő anyagokat 0,11 TP2T (tömeg/tömeg) feletti koncentrációban tartalmazó árucikkek EU- és EGT-beszállítóinak a rendelkezés kézhezvételétől számított 45 napon belül elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a számukra, ügyfeleiknek és kérésre a fogyasztóknak. ez a kérés. Ennek az információnak biztosítania kell az árucikk biztonságos használatát, és legalább az anyag nevét kell tartalmaznia.

– 2011. június 1-től, az árucikkek EU- és EGT-gyártóinak vagy importőreinek értesíteniük kell az ECHA-t. Ha a cikkük a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz. Ez a kötelezettség akkor érvényes, ha az anyag 0,11 TP2T (w/w) felett van. És mennyisége a gyártott/importált cikkekben összesen évi 1 tonna felett van cégenként.

Második lépésként az ECHA-nak minden kiemelt anyagra vonatkozóan ajánlástervezetet kell készítenie a XIV. mellékletbe való felvételhez. (Engedélyezési lista), amely meghatározza azt a dátumot, amelytől kezdve az anyag felhasználása tilos, kivéve, ha engedélyt adnak ki. (azaz a „Napnyugta dátuma”). A kérelem benyújtásának dátuma, ameddig az engedélyezési kérelmeknek be kell érkezniük, és a felhasználások vagy felhasználási kategóriák mentesülnek az engedélyezési kötelezettség alól, ha vannak ilyenek. Az anyagoknak a XIV. mellékletbe való felvételére vonatkozó döntések az ECHA ajánlásain alapulnak, figyelembe véve a tagállami bizottság véleményét.

Hogyan lehet betartani a termékek jelöltlistáján szereplő anyagokra vonatkozó kötelezettségeket?

Feladatok

33. cikk

2008. október 28-tól A jelöltlistán szereplő anyagokat 0,11 TP2T (tömeg/tömeg) feletti koncentrációban tartalmazó árucikkek EU- és EGT-beszállítóinak a jelen dokumentum kézhezvételétől számított 45 napon belül elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a számukra, ügyfeleiknek és kérésre a fogyasztóknak. kérés. Ennek az információnak biztosítania kell az árucikk biztonságos használatát, és legalább az anyag nevét kell tartalmaznia.

7 Cikk 

2011. június 1-től, az EU- és EGT-termékek gyártóinak vagy importőreinek értesíteniük kell az ECHA-t, ha árucikkük a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz. Ez a kötelezettség akkor érvényes, ha az anyag jelenléte 0,11 TP2T (w/w) felett van, és mennyisége a gyártott/importált árucikkekben összesen meghaladja az évi 1 tonnát vállalatonként.

Fontos megjegyzések a 33. cikkhez

Þ A 33. cikk szerinti kötelezettségeket az anyag éves termelési mennyisége alapján határozzák meg, ellentétben a 7. cikk (2) bekezdése szerinti jelöltlistán felsorolt anyagokra vonatkozó kötelezettségekkel (bejelentés)

Þ Az információszolgáltatás felelőssége az ellátási lánc minden láncszemét érinti, nem csak a gyártót és az importőrt, mint a bejelentés esetében)

Þ A cikkek címzettjének tájékoztatási kötelezettsége azonnal megkezdődik, amint az az ECHA honlapján közzétételre kerül a rendkívül aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistája.

Þ A 33. cikk csak azokra az árucikkekre vonatkozik, amelyeket a jelöltlista közzététele után gyártottak vagy importáltak, de azokra is, amelyeket ezen időpont előtt gyártottak vagy importáltak, és amelyek a szállítónál a lista közzétételekor raktáron vannak.

Hogyan szerezhet információkat?

Az árucikk-beszállítók kötelesek a jelöltlistán szereplő anyagokat az árucikkekben a 33. cikk szerint meghatározni. Általában a gyártó tudja, hogy az árucikk miből áll. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ismerik az általuk forgalmazott árucikkekben található anyagok és készítmények részletes összetételét. Az SMDS információkat tartalmaz a már veszélyesként besorolt anyagok jelenlétéről, de az anyagok pontos koncentrációját nem. A releváns információk az ellátási láncon keresztül történő fel- és lefelé irányuló kommunikációval gyűjthetők össze.

Kommunikáció az ellátási láncban felfelé

Az árucikkek szállítóinak a 33. cikk szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében aktívan információkat kell kérniük szállítóiktól/gyártóiktól.

Néhány lehetőség az alábbiakban található:

 • Figyelemmel kísérik a jelöltlista minden frissítését, és minden alkalommal tájékoztatást kérnek a szállítótól/gyártótól a jelöltlistán közzétett új anyagokról.
 • Kérje meg a szállítót, hogy kövesse nyomon a jelöltlista minden frissítését, és pozitív eredmények esetén kérje a szállítótól az információkat
 • Kérje a szállítótól az árucikkekben lévő anyag és készítmény részletes összetételét
 • A jelöltlistában felsorolt anyagok jelenlétének vizsgálata (hátrány a kémiai elemzés időigénye)

Kommunikáció az ellátási láncban

Az árucikk szállítóinak a címzetteket is tájékoztatniuk kell az anyagokról. A több mint 0,11 TP2T w/w jelöltlistáról. tartalmazza a cikkben.

Az alábbiakban bemutatunk néhány fő módot az információközlésre az ellátási láncban:

 • Kövesse a jelöltlista frissítését, és minden változás kommunikáljon az ügyfelekkel. (Tartalmazzák-e a termékek a listán szereplő, különösen aggodalomra okot adó anyagokat
 • Aktívan tájékoztassa ügyfeleit arról, hogy cége figyelemmel kíséri a jelöltlista frissítéseit. És tájékoztatni fogja őket, amint rendelkezésre áll információ
 • Kérésre válaszoljon az ügyfelek minden kérdésére

cikk 33.2. Kérje meg, hogy a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmazó árucikkek bármely szállítója biztosítsa a vásárlók számára. Kérésre 45 napon belül díjmentesen elegendő tájékoztatást nyújtanak a cikkről.

Néhány fontos információ ehhez a cikkhez:

 • A lista közzététele után szállított termékek iránti fogyasztói igények kielégítésének kötelezettsége
 • Csak azoknak a szállítóknak kell válaszolniuk a fogyasztók kérésére, akik a lista közzététele után szállítják az árucikkeket.
 • Csak azok a vásárlók kérhetnek tájékoztatást a szállítótól, akiknek a terméket szállították
 • Azon árucikkeknél, amelyek összetétele a tételszámtól függ, a pontos megjelöléshez szükséges. A cikkből, hogy elkerüljük a pontatlan információkat