Nagyon veszélyes anyagok (SVHC)

Substances of Very High Concern (SVHC)

Általánosságban elmondható, hogy a nagyon aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) olyan anyagok, amelyek súlyos következményekkel járó veszélyekkel járnak, pl. rákot okoznak, vagy egyéb veszélyes tulajdonságokkal rendelkeznek és/vagy hosszú ideig a környezetben maradnak, mennyiségük az állatokban fokozatosan épül fel.

Az SVHC meghatározása az 1907/2006/EK rendelet („REACH-rendelet”) 57. cikkében található, és olyan anyagokat foglal magában, amelyek:

® CMR (rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító) – olyan anyagok, amelyek megfelelnek a rákkeltőként való besorolás kritériumainak. Mutagén vagy reprodukciót károsító, 1. vagy 2. kategória a 67/548/ irányelvvel összhangban

® PBT (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) és vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) – perzisztens anyagok. Bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív a REACH-rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően

®Olyan anyagok, amelyeknek az emberre vagy környezetre gyakorolt ártalmas hatását tudományos bizonyítékkal támasztják alá. Ide tartoznak az endokrin rendszert károsító anyagok, a perzisztens mérgező anyagok, valamint azok, amelyek nem felelnek meg a XIII. melléklet kritériumainak.

A cégeknek jogi kötelezettségeik vannak az anyagok jelöltlistára való felvételéből a felvétel időpontját követően:

® Az anyag esetében – 2008. október 28-tól az anyag EU- és EGT-beszállítóinak biztonsági adatlapot kell átadniuk ügyfeleiknek, ha az anyag szerepel a jelölten.

® A készítményekhez – 2008. október 28-tól az EU és az EGT beszállítóinak kérésre biztonsági adatlapot kell szolgáltatniuk az 1999/45/EK irányelv szerint veszélyesnek nem minősített készítményekről. Ez akkor érvényes, ha a készítmény legalább egy, jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz, amelynek egyedi koncentrációja nem gáz halmazállapotú készítmények esetében legalább 0,1 térfogatszázalék, gáz halmazállapotú készítmények esetében pedig 0,2 térfogatszázalék.

® Árucikkekhez – 2008. október 28-tól a jelöltlistán szereplő anyagokat 0,1% (tömeg/tömeg) feletti koncentrációban tartalmazó árucikkek EU- és EGT-beszállítóinak a rendelkezés kézhezvételétől számított 45 napon belül elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk az ügyfeleik számára, valamint a fogyasztóiknak külön kérésre. Ennek az információnak biztosítania kell az árucikk biztonságos használatát, és tartalmaznia kell legalább az anyag nevét.

– 2011. június 1-től az árucikkek EU- és EGT-gyártóinak vagy importőreinek értesíteniük kell az ECHA-t, ha a cikkük jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz. Ez a kötelezettség akkor érvényes, ha az anyag 0,1 % (tömeg/tömeg) felett van s mennyisége a gyártott/importált cikkekben összesen évi 1 tonna felett van cégenként.

Második lépésként az ECHA-nak minden kiemelt anyagra vonatkozóan ajánlástervezetet kell készítenie a XIV. mellékletbe való felvételhez (Engedélyezési lista), amely meghatározza azt a dátumot, amelytől kezdve az anyag felhasználása tilos, kivéve, ha engedélyt adnak ki, (azaz a „Napnyugta dátuma”). A kérelem benyújtásának dátuma, ameddig az engedélyezési kérelmeknek be kell érkezniük, és a felhasználások vagy felhasználási kategóriák mentesülnek az engedélyezési kötelezettség alól, ha vannak ilyenek. Az anyagoknak a XIV. mellékletbe való felvételére vonatkozó döntések az ECHA ajánlásain alapulnak, figyelembe véve a tagállami bizottság véleményét.

Hogyan lehet betartani a termékek jelöltlistáján szereplő anyagokra vonatkozó kötelezettségeket?

Feladatok

33. cikk

2008. október 28-tól A jelöltlistán szereplő anyagokat 0,1 %(tömeg/tömeg) feletti koncentrációban tartalmazó árucikkek EU- és EGT-beszállítóinak a rendelkezés kézhezvételétől számított 45 napon belül elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk az ügyfeleik számára, valamint a fogyasztóiknak külön kérésre. Ennek az információnak biztosítania kell az árucikk biztonságos használatát, és tartalmaznia kell legalább az anyag nevét.

7 Cikk 

2011. június 1-től, az EU- és EGT-termékek gyártóinak vagy importőreinek értesíteniük kell az ECHA-t, ha árucikkük a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz. Ez a kötelezettség akkor érvényes, ha az anyag jelenléte 0,1 %(w/w) felett van, és mennyisége a gyártott/importált árucikkekben összesen meghaladja az évi 1 tonnát vállalatonként.

Fontos megjegyzések a 33. cikkhez

Þ A 33. cikk szerinti kötelezettségeket az anyag éves termelési mennyisége alapján határozzák meg, ellentétben a 7. cikk (2) bekezdése szerinti jelöltlistán felsorolt anyagokra vonatkozó kötelezettségekkel (bejelentés)

Þ Az információszolgáltatás felelőssége az ellátási lánc minden láncszemét érinti, nem csak a gyártót és az importőrt, mint a bejelentés esetében

Þ A cikkek címzettjének tájékoztatási kötelezettsége azonnal megkezdődik, amint az az ECHA honlapján közzétételre kerül a rendkívül aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistája.

Þ A 33. cikk csak azokra az árucikkekre vonatkozik, amelyeket a jelöltlista közzététele után gyártottak vagy importáltak, de azokra is kiterjed, amelyeket ezen időpont előtt gyártottak vagy importáltak, és amelyek a szállítónál a lista közzétételekor raktáron vannak.

Hogyan szerezhet információkat?

Az árucikk-beszállítók kötelesek a jelöltlistán szereplő anyagokat az árucikkekben a 33. cikk szerint meghatározni. Általában a gyártó tudja, hogy az árucikk miből áll. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ismerik az általuk forgalmazott árucikkekben található anyagok és készítmények részletes összetételét. Az SMDS információkat tartalmaz a már veszélyesként besorolt anyagok jelenlétéről, de az anyagok pontos koncentrációjáról nem rendelkezik. A releváns információk az ellátási láncon keresztül történő fel- és lefelé irányuló kommunikációval gyűjthetők össze.

Kommunikáció az ellátási láncban felfelé

Az árucikkek szállítóinak a 33. cikk szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében aktívan információkat kell kérniük szállítóiktól/gyártóiktól.

Néhány lehetőség az alábbiakban található:

 • Figyelemmel kísérik a jelöltlista minden frissítését, és minden alkalommal tájékoztatást kérnek a szállítótól/gyártótól a jelöltlistán közzétett új anyagokról.
 • Kérje meg a szállítót, hogy kövesse nyomon a jelöltlista minden frissítését, és pozitív eredmények esetén kérje a szállítótól az információkat.
 • Kérje a szállítótól az árucikkekben lévő anyag és készítmény részletes összetételét.
 • A jelöltlistában felsorolt anyagok jelenlétének vizsgálata (hátrány a kémiai elemzés időigénye)

Kommunikáció az ellátási láncban

A szállítóknak tájékoztatniuk kell a címzetteket a jelöltlistán szereplő anyagokról, ha azok aránya meghaladja a 0,1 tömegszázalékot az árucikkben.

Az alábbiakban bemutatunk néhány fő módot az információközlésre az ellátási láncban:

 • Kövesse a jelöltlista frissítését és minden változást kommunikáljon az ügyfelekkel, főként, hogy tartalmazzák-e a termékek a listán szereplő, különösen aggodalomra okot adó anyagokat
 • Aktívan tájékoztassa ügyfeleit arról, hogy cége figyelemmel kíséri a jelöltlista frissítéseit. Továbbá tájékoztatni fogja őket, amint rendelkezésre áll releváns információ
 • Az ügyfél kérdéseire válaszoljon ,amennyiben arra igényt tart

Cikk 33.2. Kérje meg a jelöltlistán szereplő anyagok beszállítóit, hogy 45 napon belül bocsássanak rendelkezésre ingyenesen, minden kért cikkinformációt az ügyfelek számára.

Néhány fontos információ ehhez a cikkhez:

 • A lista közzététele után szállított termékek iránti fogyasztói igények kielégítésének kötelezettsége
 • Csak azoknak a szállítóknak kell válaszolniuk a fogyasztók kérésére, akik a lista közzététele után szállítják az árucikkeket.
 • Csak azok a vásárlók kérhetnek tájékoztatást a szállítótól, akiknek a terméket szállították
 • Azon árucikkeknél, amelyek összetétele a tételszámtól függ, a pontos megjelöléshez szükséges. A cikkből, hogy elkerüljük a pontatlan információkat