Cikkek

Gyárt, importál vagy értékesít például játékokat, bútorokat, fémáruk, ruházati cikkek, elektromos berendezések vagy egyéb cikkek? A REACH rendelet szabályozza az anyagok árucikkekben történő felhasználását is. A REACH értelmében minden árucikk gyártó, importőr és szállító felelős az általa az EU piacán forgalomba hozott árucikkek biztonságos használatáért. Biztosítjuk, hogy termékei megfeleljenek a REACH minden követelményének.

EKOTOX KÖZPONTOK tanácsadási szolgáltatásokat, tanácsokat és támogatást kínálrt:

 • Konzultációs szolgáltatások a piacfelügyelet területén.
 • A vonatkozó nemzeti/európai jogszabályok szerinti kötelezettségek elemzése.
 • Cége képviselete az ügyben az illetékes állami intézményekkel egyeztetve.

linkedin
Tel +421 2 45943712
e-mail ekotox(at)ekotox.eu 

Az ECHA Útmutató az árucikkekben lévő anyagokra vonatkozó követelményekről című dokumentuma szerint

A REACH-rendelet 3. cikkének (3) bekezdése a cikket a következőképpen határozza meg:olyan tárgy, amely a gyártás során különleges formát kap. Felület vagy kialakítás, amely nagyobb mértékben határozza meg a funkcióját, mint a kémiai összetétele”.

Annak megállapítására, hogy egy tárgy megfelel-e az árucikk REACH-rendelet szerinti meghatározásának. Fel kell mérni az objektum funkcióját és jellemzőit. (A „tárgy” kifejezés elvileg az ellátási lánc bármely termékére utalhat)

 • egy tárgy funkciója – a cikkdefinícióban szereplő „funkció” kifejezést a tárgyhasználatot meghatározó alapelvként kell értelmezni
 • tárgy alakja a tárgy háromdimenziós formáját jelenti, mint a mélység, szélesség és magasság.
  • tárgy felülete egy tárgy legkülső rétegét jelenti.
 • tárgy tervezése a „tervezési elemek” olyan elrendezését jelenti, amely egy adott célt a legjobban teljesít
REACH

Egy tárgy alakja, felülete és kialakítása tükrözi annak fizikai megjelenését. És másként is értelmezhető, mint a kémiai jellemzők, és nem tévesztendő össze azokkal a fizikai jellemzőkkel, amelyek azon anyag(ok) kémiájából származnak, amelyekből a tárgy készült.

A REACH rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint a az alakot, a felületet vagy a kialakítást szándékosan kell meghatározni és megadni a gyártási lépés során (egy árucikk „gyártási lépése” úgy is értelmezhető, hogy magában foglalja egy összetett cikk (pl. laptop) alkatrészeinek (amelyek maguk is cikkek) összeállítását.

Ellenkezőleg, a szállítás céljából összegyűjtött tárgyak halmaza nem rendelkezik olyan gyártási lépéssel, amely során a készlet vagy a készlet meghatározott formát, felületet vagy mintát kap. Ez attól függetlenül érvényes, hogy az objektumok azok

 • külön használható (például egy edénykészlet különböző lábasai és serpenyői),
 • együtt használják (mint egy hordozható elektromos szerszámban, amely szerszámból, akkumulátorból és töltőből áll), vagy
 • egyetlen tárggyá összeszerelve (mint egy lapos bútor).Ezért tárgyak halmazát nem lehet egyetlen árucikknek tekinteni, hanem több árucikknek, anyagnak és/vagy keveréknek kell tekinteni.

Az anyagok, keverékek és árucikkek a csomagolásban, például kartondobozban, műanyag csomagolásban vagy konzervdobozban helyezkedhetnek el. A csomagolás nem tartozik a csomagolt anyaghoz, keverékhez vagy árucikkhez, ezért a REACH értelmében külön cikknek kell tekinteni.

ÁRUK KIBOCSÁTÁSA SZÁNT ANYAGOK

Anyagok árucikkekből történő kibocsátásának minősül, ha az olyan járulékos funkciót tölt be (a fő funkciótól meg kell különböztetni), amelyet szándékosan terveztek, és nem valósulna meg, ha az anyag nem szabadulna fel. (Azok az anyagok, amelyek az árucikkek öregedése, elhasználódása miatt vagy az árucikk működésének elkerülhetetlen mellékhatásaként szabadulnak fel, általában nem szándékolt kibocsátások, mivel a kibocsátás önmagában nem lát el funkciót.)

Ha egy anyagnak egy tárgyból történő kibocsátása teljesíti a tárgy fő funkcióját, a kibocsátás a REACH értelmében nem tekinthető „szándékos kibocsátásnak”. Ebben az esetben a tárgyat általában egy árucikk és egy anyag/keverék kombinációjának tekintik.

Egy anyag árucikkből történő tervezett kibocsátásának ezenkívül (normál vagy ésszerűen előrelátható) alatt kell bekövetkeznie. Felhasználási feltételek. Ez azt jelenti, hogy az anyag kibocsátásának az árucikk élettartama alatt kell megtörténnie. Ennélfogva az árucikk életciklusának gyártási vagy ártalmatlanítási szakaszában az anyag felszabadulása nem szándékolt kibocsátás.

Normál körülmények a felhasználás egy árucikk fő funkciójához kapcsolódó feltételeket jelenti.

Ésszerűen előrelátható feltételek A használati feltételek az árucikk funkciója és megjelenése miatt várhatóan előforduló használati körülményeket jelentik (még akkor is, ha ezek nem normál használati feltételek)

Az árucikkekben lévő anyagok regisztrálása

Szükséges, ha a REACH-rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében felsorolt összes feltétel teljesül:

 • Az anyag normál vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett szabadul fel
 • Az egy szereplő által gyártott vagy importált összes, tervezett kibocsátással rendelkező árucikkben jelen lévő anyag teljes mennyisége (azaz beleértve azokat a mennyiségeket is, amelyeket nem szándékoznak kibocsátani) meghaladja az évi 1 tonnát.

Az árucikkekben lévő anyagok esetében, amelyeket regisztrálni kell, az árucikkek gyártója/importőrei regisztrációs dokumentációt nyújtanak be az ECHA-hoz, és a regisztrációs dokumentációra vonatkozó követelmények általában megegyeznek az anyag gyártóira és importőreire vonatkozó követelményekkel.

A NAGYON Aggodalomra okot adó ANYAGOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Engedélyezendő jelöltek listája

Azok az anyagok, amelyek megfelelnek a REACH-rendelet 57. cikkében meghatározott kritériumok közül egynek vagy többnek, „különös aggodalomra okot adó anyagokként” (SVHC) azonosíthatók, és felkerülhetnek az „engedélyezendő anyagok listájára”.

További információ a jelöltlistáról és az engedélyezési eljárásról az SVHC-webhelyünkön >>

A 7. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés

Az árucikkekben lévő anyagok bejelentése kötelező az árucikkek gyártóitól és importőreitől, ha a 7. cikk (2) bekezdésében foglalt összes feltétel teljesül:

 • Az anyag szerepel az engedélyezésre váró jelöltlistán.
 • Az anyag a gyártott és/vagy importált árucikkekben 0,1% (w/w) felett van jelen.
 • Az összes olyan előállított és/vagy importált árucikkben jelen lévő anyag teljes mennyisége, amely több mint 0,11 TP2T (w/w) anyagot tartalmaz, meghaladja az évi 1 tonnát szereplőnként.

33. cikk szerinti kötelezettségek

A 33. cikk célja annak biztosítása, hogy az árucikkek biztonságos használatához elegendő információ kerüljön továbbításra a szállítói láncban.

 • Az engedélyezésre jelölt listán szereplő SVHC-t 0,1% (w/w) feletti koncentrációban tartalmazó árucikkek szállítója. Meg kell adnia az anyagra vonatkozó releváns biztonsági információkat, amelyek rendelkezésére állnak ezen árucikkek átvevőinek (33. cikk (1) bekezdés).
 • Ha nincs szükség különleges információra a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmazó árucikk biztonságos használatához, legalább a kérdéses anyag nevét közölni kell a címzettekkel.
 • Az információkat automatikusan meg kell adni a címzetteknek, azaz amint az anyag felkerült az engedélyezésre váró jelöltlistára. Vegye figyelembe, hogy a „címzett” kifejezés ipari vagy szakmai felhasználókra és forgalmazókra vonatkozik, de nem fogyasztókra.
 • A fogyasztó kérésére ugyanannak az árucikk-szállítónak a rendelkezésére álló releváns biztonsági információkat az SVHC-ről a fogyasztó számára is biztosítania kell (33. cikk (2) bekezdés). Ezt a tájékoztatást a fogyasztónak a kéréstől számított 45 naptári napon belül ingyenesen meg kell adni

Ami az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos információk közlésére vonatkozó kötelezettségeket illeti (azaz a címzettekkel és a fogyasztókkal való kommunikáció). Kérjük, vegye figyelembe, hogy:

 • Ezekre a kötelezettségekre nincs mennyiségi küszöbérték (azaz évi 1 tonna alatt is vonatkoznak).
 • A csomagolást mindig a csomagolás tartalmától különálló cikkként kell kezelni. Ezért az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos információközlési kötelezettség a csomagolóanyagokra is vonatkozik.
 • A 0,1% (w/w) anyagkoncentrációs küszöbérték a szállított árucikkre vonatkozik.
 • A kötelezettségek azokra az árukra is vonatkoznak, amelyeket azelőtt gyártottak vagy importáltak, hogy az anyagot felvették a jelöltlistára. És a listázás után kerülnek átadásra. Így a cikk szállításának dátuma a releváns dátum.
 • A közölendő anyagnév az engedélyezésre váró jelöltlistán szereplő név.

Definíciók:

cikkgyártó egy cég. Ha az EGT-n belül gyárt árucikkeket. Nem mindegy, hogy a termékek hogyan készülnek. Vagy hol kerülnek forgalomba. (Termék előállítója: bármely természetes vagy jogi személy, aki a Közösségen belül árucikkeket gyárt vagy szerel össze. (3. cikk (4) bekezdés)).

cikkimportőr az EGT-n belül található bármely vállalat, amely országokból importál árucikkeket. Az EGT-n kívül találhatók. (Importőr: a Közösségben letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki felelős a behozatalért (3. cikk (11) bekezdés)) Import: a Közösség vámterületére történő fizikai behozatal (3. cikk (10) bekezdés)).

cikkszállítók cikkgyártók és -importőrök (valamint az ellátási lánc más szereplői, például kiskereskedők). Ha árucikkeket hoznak forgalomba az EGT-ben. Így a cikkszállító szerepe független attól, hogy a szállító maga állítja-e elő az árucikkeket. Vagy hogy megvásárolja-e azokat (az EGT-n belül vagy azon kívül). (Cikk szállítója: az árucikk bármely gyártója vagy importőre. Forgalmazó vagy az ellátási lánc más szereplője, aki áruciket forgalomba hoz (3. cikk (33) bekezdés), beleértve a kiskereskedőket (3. cikk (14) bekezdés)).