REACH engedélyezés

REACH engedélyezés
Az Ecotox központok a REACH-jogszabályokra, az SVHC-anyagok kezelésére, az ellátási láncon belüli kommunikációra és az EU vegyianyag-jogszabályainak való megfelelés támogatására összpontosító konzultációs szolgáltatásokat kínálnak.

Több projektet is végrehajtottunk a következők tekintetében:

 • REACH engedélyezési kérelmek – a teljes REACH engedélyezési dokumentáció kidolgozása.
 • A továbbfelhasználók megfelelősége – Belső dokumentáció a REACH engedélyezési megfelelőséghez (IDRAC).

 Ha kérdése van, forduljon hozzánk:

+36-30-841-36-77, küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.hu

FB: Ekotox központok
Twitter: Ekotox központok
Linkedin: Ekotox

REACH engedélyezési szolgáltatások:

 1. REACH engedélyezési kérelem

A REACH engedélyezési kérelem teljes körű kezelése, koordinálása és kidolgozása:

 • Pályázati stratégia kidolgozása;
 • Kémiai biztonsági jelentés;
 • Alternatívák elemzése;
 • Társadalmi-gazdasági elemzés;
 • Helyettesítési terv.
 1. REACH engedélyezése/SVHC-k átvizsgálása/audit

A vállalatoknak (gyártóknak/importőröknek) most meg kell érteniük az SVHC-használat helyzetét termékportfóliójukban – az EU piacára belépő keverékek és termékek (árucikkek). Ez azt is jelenti, hogy ellenőrizni kell, hogy a szállítók megfelelnek-e az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályainak.

 • Az SVHC-használat és állapotuk jegyzéke;
 • SVHC-elemzés az általános követelményekhez, a SCIP-hez és egyebekhez;
 • „Vállalati” stratégia kialakítása;
 • Belső szabályok és alkalmazási kézikönyvek kidolgozása;
 • Kommunikációs stratégia;
 • SVHC-k alkalmazási terve.
 1. Továbbfelhasználói megfelelőségi átvilágítás/audit

A vállalatokra (továbbfelhasználókra) további követelmények vonatkoznak, hogy megértsék az SVHC-használat állapotát. Ha termékportfóliójukban SVHC-k szerepelnek, az további adminisztratív terhek kockázatát, valamint a REACH-engedélyezéssel érintett kellékárak emelkedését jelenti. A REACH-engedélyezési megfelelés többletköltségei, valamint az ilyen anyagok eltűnésének kockázata meglehetősen nagy kihívást jelent.

 • Az SVHC-használat és állapotuk jegyzéke;
 • XIV. melléklet szerinti anyagok felhasználása és állapota;
 • A – REACH engedélyezési megfelelőségi belső dokumentáció (IDRAC) kidolgozása;
 • Kommunikációs és végrehajtási stratégia;

REACH engedélyezési eljárás

Az engedélyezési folyamatot az alábbi séma írja le:

Link az ECHA-hoz: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

A REACH engedélyezés a REACH rendelet XIV. mellékletében – „Engedélyezési lista” – felsorolt anyagokra vonatkozik.
Valójában a vegyi anyagok használatának teljes tilalmát jelenti, kivéve az „Engedélyezett felhasználást” – az Európai Bizottság által kiadott engedélyezési határozat.
Az engedélyezési eljáráshoz olyan dokumentáció elkészítése és benyújtása szükséges, amely igazolja, hogy a felhasználás biztonságos vagy jelenleg nem cserélhető. A dokumentumok benyújtásának konkrét időpontja, valamint a jelentkezés napnyugta van meghatározva.

A gyártók, importőrök vagy továbbfelhasználók engedélyt kérhetnek az engedélyezési listán szereplő anyagok forgalomba hozatalára vagy felhasználására.

Az engedélyeket akkor adják meg, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy az anyag használatából eredő kockázat megfelelően ellenőrzött. Ha nem, akkor is megadható az engedély, ha bebizonyosodik, hogy az anyag használatának társadalmi-gazdasági előnyei meghaladják a kockázatokat, és nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák.

A kérelem tartalmazni fog egy kémiai biztonsági jelentést, a lehetséges alternatívák elemzését és az anyag helyettesítésének tervét, ha megfelelő alternatívák állnak rendelkezésre. Tartalmazhat egy társadalmi-gazdasági elemzést is.

A kérelem és a díjfizetés kézhezvételét követően az ECHA Kockázatértékelési Bizottsága (RAC) és a Társadalmi-gazdasági Elemzési Bizottság (SEAC) elkészíti véleményét a kérelemről. Először ellenőrzik, hogy a kérelem megfelel-e a REACH információs követelményeinek (62. cikk). Ha nem, a bizottságok további információkat kérhetnek.

Az engedélyezés a vegyi anyagok kockázatkezelési intézkedése. Célja, hogy megvédje az egészséget és a környezetet a *CMR,*PBT és *vPvB tulajdonságokkal rendelkező anyagoktól, amelyek esetében tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt valószínűsíthető súlyos hatásokról. Ezeket az anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal kell helyettesíteni.

*CMR (karcinogén, mutagén vagy reprodukciót károsító) – olyan anyagok, amelyek megfelelnek a 67/548/EGK irányelv szerinti 1. és 2. kategóriába való besorolás kritériumainak.

*PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) vagy vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) – olyan anyagok, amelyek megfelelnek a REACH rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak.

*Olyan anyagok, amelyekről tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt valószínű súlyos hatásokról. Amelyek ugyanolyan szintű aggodalomra adnak okot, mint a felsorolt anyagok (azaz endokrin károsító anyagokkal vagy perzisztens, bioakkumulatív és toxikus tulajdonságokkal vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok, amelyek nem felelnek meg a REACH-rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak.

A továbbfelhasználó csak a megadott engedélynek megfelelően használhat anyagot, az anyagot az engedélyt kapott vállalattól kell átvenni, meg kell felelnie az engedélyezési feltételeknek, és értesítenie kell az ECHA-t az anyag felhasználásáról. A továbbfelhasználó is kérhet engedélyt a használatára.
Az engedélyezés viszonylag hosszadalmas folyamat, és elegendő időt igényel a kommunikáció, együttműködés, információmegosztás stb.


Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

+36-30-841-36-77, küldjön egy e-mailt ekotox(at)ekotox.hu

FB: Ekotox központok
Twitter: Ekotox központok
Linkedin: Ekotox


Engedélyezés:

A jelöltlista

Engedélyezési lista

Nagyon aggodalomra okot adó anyag