Vegyianyag-kezelés

Az Ekotox központok tanácsadási szolgáltatásokat és ügyféltámogatást nyújtanak az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályai – REACH regisztráció, REACH engedélyezés, REACH/CLP-szűrés, perzisztens szerves szennyező anyagok (POP), biocid termékek (BPR), RoHS, WEEE, biztonsági adatlapok, PCN – területén. és UFI szolgáltatások és még sok más…

 • linkedin
 • Tel +36-30-841-36-77
 • e-mail tovább ekotox(at)ekotox.hu

Vegyianyag-kezelés = jogi megfelelés az EU piacain

A hatékony vegyszerkezelés elérése érdekében segítünk, hogy termékei megfeleljenek a követelményeknek:

 1. Ismerje meg termékportfólióját
 2. Jogszabályi területek értékelése = követelmények
 3. Határozza meg a hiányosságokat
 4. Határozza meg a stratégiát
 5. SDS-EK SZŰRÉS – AZ SDS-EK ELEMZÉSE
 6. REACH + CLP SZŰRÉS – A VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGEI AZONOSÍTÁSA a REACH és CLP jogszabályokkal kapcsolatban
 7. Perzisztens szerves szennyező anyagok (POP) / RoHS / WEEE
 8. AKTÍV KOMMUNIKÁCIÓ A FELSŐ ELLÁTÁSI LÁNCOKBAN
 9. VÉDELEM ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG – MŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOK ÉS KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
 10. KÖRNYEZETVÉDELEM

Célcsoport: gyártók, szállítók és továbbfelhasználók a vegyi anyagok, keverékek és árucikkek korlátlan felhasználási mennyiségével.

A vegyi anyagok, keverékek és árucikkek biztonságos felhasználásának a legmagasabb prioritást kell élveznie minden vállalat számára.

Fontos, hogy a vegyi anyagok, keverékek és árucikkek felhasználási feltételeire vonatkozó információkat jelentsék a későbbi ellátási láncon belül a munkahelyi kockázatok minimalizálása és a munkavállalók védelme érdekében.

business growth

Vegyi anyagok/termékek állapotellenőrzése (beleértve a REACH + CLP-SZŰRÉS + SCIP-követelmények azonosítását)

A szolgáltatás tartalma:

 1. A vállalat pozíciója a későbbi ellátási láncban a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok értelmében:
 • Az alapdokumentáció elérhetősége és javítása – Biztonsági adatlapok, Expozíciós forgatókönyvek, belső dokumentáció ;
 • Regisztráció, bejelentés, felhatalmazás ;
 • Vállalati felelősség és ellenőrzési rendszer meghatározása;
 • A szállítói követelmények teljesítése ;
 • A továbbfelhasználók követelményei.
 1. Vegyi anyagok kategorizálása: SVHC, CMR anyagok, anyag értékelése CoRAP szerint, környezetre veszélyes vegyi anyag felhasználási szoftverrel CHEMDOX ügyfél adatai alapján;
 2. A szándékolt kibocsátású anyagokat vagy SVHC anyagokat tartalmazó árucikkek gyártásával és behozatalával kapcsolatos felelősségek elemzése;
 3. REACH A hiányosságok azonosítása, a jogszabályi követelmények be nem tartásának ismerete lehetővé teszi a sebezhetőségek és az azonnali figyelmet igénylő területek azonosítását;
 4. AJÁNLÁS, javaslat a megvalósítandó megoldásokra, eljárásokra.

Ha megrendeli a REACH + CLP SZŰRÉST, a következőket biztosítjuk:

 1. Jelentés az Ön cégének tényleges helyzetéről, amely tartalmazza: PDF dokumentum:
 2. A vállalati bázis kötelezettségei a tevékenységek azonosítása és a beszállítói láncban elfoglalt pozíció meghatározása, vegyi anyag és keverékek használata ;
 3. A vállalat helyzetének meghatározása a REACH-jogszabályokkal kapcsolatban;
 4. A jogszabályi követelmények be nem tartásának azonosítása, ajánlások és a végrehajtandó eljárások megtétele.
 5. A jelentés a vegyi anyagok kategorizálásáról, mint olyan, vagy az Ön vállalatánál használt keverékekben találhatók, beleértve – PDF dokumentum:
 6. Az SVHC-anyagok jelenléte alapján kiválasztott vegyi anyagok listája (nagyon aggodalomra okot adó anyag);
 7. A CMR-anyagok (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító) jelenléte alapján kiválasztott vegyi anyagok listája;
 8. A kiválasztott vegyi anyagok listája a környezetre veszélyes anyag jelenléte alapján;
 9. A kiválasztott vegyi anyagok listája a CoRAP (a közösségi gördülő cselekvési terv) szerint értékelt anyag jelenléte alapján. Az értékelés célja annak biztosítása , hogy a CoRAP – listán szereplő anyagok előállítása és felhasználása ne jelentsen kockázatot az emberi egészségre és a környezetre ;

Minden lista a CHEMDOX szoftverrel készült.

chemdox

További információ a CHEMDOX szoftverről a weboldalunkon található: https://ekotox.hu/chemdox/

AZ e-SDS-EKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MUNKAHELYI VÉGREHAJTÁSA – AZ ES SCALLING

Exposure Scenario

SDS-EK VIZSGÁLATA

A szolgáltatás tartalma:

 1. A vállalati alapon használt vegyi anyagok, keverékek, termékek és árucikkek azonosítása az ügyfél(ek)től kapott információk alapján (Biztonsági adatlap (SDS), kiterjesztett biztonsági adatlap (e-SDS), kiegészítő dokumentáció,…);
 2. A szállítóktól kapott SDS-ek (e-SDS) listájának kidolgozása ;
 3. beszállítói lista készítése ;
 4. SDS-ek (e-SDS) minőségértékelése a használatával Az SDS-ek ellenőrzésének és minőségértékelésének módszertana ;
 5. Az SDS-ekben található adattáblázatok azonosítása, a jogszabályi előírásoknak való meg nem felelés ismerete lehetővé teszi a sérülékenységek, azonnali figyelmet igénylő területek azonosítását.

alatt az SDS-SCREENING kidolgozása folyik Az SDS-ek ellenőrzésének és minőségértékelésének módszertana Ökotoxikológiai Központ fejlesztette ki.

Az SDS-ek ellenőrzésének és minőségértékelésének módszertana tartalmazza A kérdező az SDS-ek ellenőrzéséhez – PDF, Word dokumentum.

A kérdező az SDS-ek ellenőrzéséhez hasznos a beszállítóval folytatott kommunikációban, hogy biztosítsa az SDS-ekben lévő adattáblázatok javítását.

A biztonsági adatlap ellenőrzése a jogszabályi követelményekkel kapcsolatos súlyos hiányosságok azonosítására összpontosít: 1272/2008/ES rendelet, 355/2006/SR rendelet Z. z. módosításokkal és a 2015/830/EÚ rendelettel.

Ha megrendeli az SDS SZŰRÉST, a következőket biztosítjuk:

 1. A szállítóitól kapott SDS-ek (e-SDS) kidolgozott listája – EXLfájlt ;
 2. Kidolgozott szállítói lista – EXLfájlt ;
 3. Kidolgozta az SDS-ek ellenőrzésének és minőségértékelésének módszertanát PDF dokumentum ;
 4. Jelentés a beszállítói biztonsági adatlapok ellenőrzésének és minőségértékelésének eredményeiről az SDS-ek ellenőrzésének és minőségértékelésének módszertana alapján– PDF dokumentum.

Az SDS-ek ellenőrzésének és minőségértékelésének módszertana tartalmazza:

 1. Lépések a továbbfelhasználók számára a szállítók SDS-einek ellenőrzéséhez és minőségi értékeléséhez:
 2. Ha olyan okok merülnek fel, amelyek bizonytalanok az SDS pontosságával vagy teljességével kapcsolatban – lépjen kapcsolatba a szállítójával;
 3. Ha új információ jelenik meg az anyag vagy keverék veszélyes tulajdonságairól vagy a biztonsági adatlapokban szereplő kockázatkezelési intézkedésekről – közölje az információkat szállítójával (REACH, 34. szakasz);
 4. archiválni az SDS-ek ellenőrzéséből és minőségértékeléséből származó dokumentációt, az eredményeket és az ebből eredő intézkedéseket;
 5. A munkavállalók tájékoztatása az SDS-ben szereplő, munkahelyi tevékenységükre vonatkozó adatokról, valamint szakmai alkalmasságuk biztosítása a munkakörükben végzett tevékenységükhöz.
 6. Az SDS-ek ellenőrzési szintje
 7. Az SDS-ek kezdeti ellenőrzésetartalmazza az alapkövetelményeket (pl. az SDS nyelve, a kidolgozás dátuma, a felülvizsgálat dátuma, a forma, a benne foglalt expozíciós forgatókönyv…);
 8. Ellenőrizze az anyag osztályozásáta CLP rendeletnek való megfelelés ;
 9. Ellenőrizze a keverék osztályozásáttartalmazza a vegyületek osztályozásának ellenőrzését

keverék és a CLP-rendeletnek való megfelelés ;

 1. számú előírás szerinti határérték ellenőrzése 355/2006 Z. z. a módosított formában;
 2. A kockázatkezelési intézkedések ellenőrzése megfelelés az(EÚ) 2015/830 rendeletnek ;
 3. Az SDS-ek részletes ellenőrzése magában foglalja a keverékek besorolásának ellenőrzését a CLP rendelet szabályai alapján.

Expozíciós forgatókönyv

A szolgáltatás tartalma:

 1. Az expozíciós forgatókönyv (ES) paramétereinek azonosítása az ügyféltől származó adatok alapján (a kiterjesztett biztonsági adatlapok, azaz az e-SDS-ek);
 2. Az ES-re vonatkozó felhasználási feltételek azonosítása a vállalatnál az ügyfél által biztosított dokumentáció alapján (belső dokumentáció,…);
 3. A paraméterértékek azonosítása a modellek és az értékelési folyamatból származó specifikus információk tekintetében, beleértve a mért paraméterek felhasználását meghatározott folyamatokhoz;
 4. Hívott paraméterek számítása és alkalmazhatóságuk ellenőrzése (modellezés) ;
 5. A méretezés értelmezése és további lépések szükségességének felmérése – formalizálás és dokumentációkezelés.

Ha megrendeli a SCALLING OF Exposure forgatókönyvet, a következőket biztosítjuk:

1) Jelentés az e-SDS-ekből (az expozíciós forgatókönyvből) az anyagokra vonatkozó követelmények végrehajtásáról mint olyan, vagy olyan, az Ön cégénél használt készítményekben találhatók, amelyek magukban foglalják– PDF dokumentum:

 1. Azonosított a beszállítója expozíciós forgatókönyvének paraméterei (a felhasználási leírók által leírt használati feltételek, működési intézkedések, kockázatkezelési intézkedések);
 2. Az anyag határértékeinek meghatározása a nemzeti jogszabályok szerint ;
 3. A felhasználás feltételeinek meghatározása az Ön cégében;
 4. Vállalata működési feltételeinek összehasonlítása a gyártók által az e-SDS-ben javasolt feltételekkel ;
 5. Az egyéni védőfelszerelések (PPE) használatának összehasonlítása az Ön vállalatában az e-SDS-ben javasolt PPE gyártóval;
 6. Felméri, hogy az ES-ben javasolt működés megfelel-e az Ön vállalatánál, és felméri a további lépések szükségességét.

logistics


KOMMUNIKÁCIÓ AZ ELLÁTÁSI LÁNCON BELÜL

A szolgáltatás tartalma:

 1. Kommunikáció biztosítása a szállítókkal az SDS-ben, azaz az Ön szállítójától származó e-SDS-ben azonosított hibák kijavítása érdekében;
 1. A cég képviselete a beszállítókkal szemben, mint a szállítókkal való kommunikáció kizárólagos szerve.

Ha szolgáltatásainkat kizárólagos szervként rendeli meg beszállítóival való kommunikáció céljából, a következőket biztosítjuk:

 1. Kidolgozott adatbázis a beszállítói kapcsolattartóiról – EXL fájl ;
 2. Átdolgozott SDS-ek, e-SDS-ek kidolgozott adatbázisa a beszállítóival folytatott kommunikáció eredményei alapján – EXL fájl ;
 3. Jelentés a szállítóival való kommunikációról egy adott napon – PDF dokumentum ;

VÉDELEM ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG – MŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOK ÉS KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Risk Assessment

 

Ekotox központok támogatást nyújtanak az ügyfeleknek – gyártólétesítmények, importőrök, forgalmazók, továbbfelhasználók…

Termékekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (cikkek)

Ekotox