HA ÖN MOSÓSZEREK VAGY FELÜLETAKCÍV ANYAGOK GYÁRTÓJA, KÖTELES TELJESÍTENI A FENTI KÖVETELMÉNYT

• Műszaki dokumentáció készítése (Szabályzat IV. melléklete). 

• Végezze el a hivatkozott megfelelőségértékelési eljárást (Szabályzat IV. melléklete). 

• Készítsen termékútlevelet. 

• Gondoskodjon arról, hogy az adathordozót az előírásoknak megfelelően jól láthatóan és jól olvashatóan kinyomtassa vagy más módon elhelyezze a címkén vagy a csomagoláson. 

• CE jelölés. 

• A műszaki dokumentációt és az útlevelet a forgalomba hozatalt követően 10 évig őrizze meg. 

• Biztosítsa a megfelelőségi eljárások betartását tömeggyártás esetén. 

• Ahol a termék teljesítménye vagy kockázatai miatt indokoltnak tartják, mintavizsgálatot kell végezni, kivizsgálni és szükség esetén nyilvántartást vezetni a panaszokról, a nem megfelelő termékekről, kivonni a terméket a forgalomból és tájékoztatni a forgalmazókat. 

• Biztosítsa a címkézést. 

• Ha a termék nem felel meg a CLP-rendelet szerinti veszélyesként való besorolás kritériumainak, tájékoztassa a tagállami hatóságokat (a 45. cikkben) a IV. melléklet 2.2. pontjának e) alpontja szerint. 

• Kérésre és/vagy ha a mosószer adatok megváltoznak, küldje el a tagállami hatóságoknak az összetevők adatlapját. 

• A mosószer vagy felületaktív anyag e rendeletnek való megfelelőségének bizonyítása érdekében az illetékes nemzeti hatóság kérésére papíron vagy elektronikusan nyújtson be információkat és dokumentációt a nemzeti hatóság nyelvén. 

Ha a gyártó nem letelepedett az EU-ban, a mosó- vagy felületaktív anyag csak akkor hozható forgalomba az EU piacán, ha a gyártó írásos megbízással meghatalmazott képviselőt jelöl ki. 

A meghatalmazott képviselő kérésre átadja a megbízás egy példányát az illetékes hatóságnak. 

A meghatalmazott képviselő jogköre: 

– annak ellenőrzésére, hogy olyan termékútlevelet állítottak-e elő, amely megfelel a rendelet követelményeinek. 

– annak ellenőrzésére, hogy a rendelet követelményeinek megfelelő műszaki dokumentáció készült-e. 

– annak ellenőrzésére, hogy a megfelelőségértékelési eljárást a gyártó a rendelet követelményeinek megfelelően végezte-e el. 

– a termékútlevelet és a műszaki dokumentációt a forgalomba hozatalt követő 10 évig megőrzi. 

! A meghatalmazott nem vállal felelősséget a műszaki dokumentáció elkészítéséért és nem képezi a meghatalmazott megbízásának részét!