A CLP-rendelet felülvizsgálati javaslata, COM(2022) 748 végleges

A CLP-rendelet felülvizsgálati javaslata, COM(2022) 748 végleges

A CLP-rendelet felülvizsgálati javaslata, COM(2022) 748 végleges

Az Európai Bizottság december 19-én tette közzé a CLP-rendeletre vonatkozó javaslatát.

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

A CLP-rendelet felülvizsgálati csomagjának részeként egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus fogalommeghatározásokkal, valamint tudományos és műszaki kritériumokkal egészíti ki az:

  • endokrin rendszert károsító (ED),
  • perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT),
  • nagyon perzisztens és nagyon erős anyagokat és keverékeket. bioakkumulatív („vPvB”),
  • perzisztens, mobil és mérgező („PMT”) vagy
  • nagyon perzisztens és nagyon mobil („vPvM”) tulajdonságokat, amelyeket megállapított veszélyességi osztályokba kell besorolni.

Ezen új veszélyességi osztályok hozzáadásának hatását a CLP-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó átfogó hatásvizsgálat részeként értékelték.

A CLP-rendelet felülvizsgálati csomagja a következőkre irányul:
i) gondoskodni kell arról, hogy minden veszélyes vegyi anyagot – beleértve az ED, PBT, vPvB, PMT és vPvM tulajdonságokkal rendelkezőket is – megfelelően és egységesen osztályozzanak az EU-ban;
ii) javítsa a veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció hatékonyságát a címkék hozzáférhetőbbé és érthetőbbé tételével a vegyi anyagok felhasználói számára, és nagyobb rugalmasságot biztosítson a vállalatok számára, ezáltal csökkentve az adminisztratív terheket a biztonsági szint csökkenése nélkül;
iii) meg kell győződnie arról, hogy az ellátási lánc valamennyi érintett szereplője alkalmazza a kémiai veszélyességi osztályozásra és a tájékoztatásra vonatkozó szabályokat.

Brüsszel, 2022.12.19.; COM(2022) 748 végleges; 2022/0432 (COD)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

Az Ekotox vegyianyag-kezelési weboldalai: https://ekotox.hu/vegyianyag-kezeles/
Képzési portál: https://ekotoxtraining.com/